Utskrift av foreningens vedtekter

 

§ 2 FORMÅL

 

Foreningen skal arbeide for at vilt- og fiskeressursene forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet opprettholdes eller økes.

Innen denne rammen skal foreningen:

 

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 

Medlem kan enhver bli som aksepterer foreningens formålsparagraf og er bosatt i Gamvik kommune.

 

Personer som er bosatt utenfor Gamvik kommune kan opptas som medlem etter søknad til styret. Dette kan være:

 

 

Medlemmene forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av foreningen, NJFFs styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv så lang tid som de har fungert.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- eller fiskerilovgivning, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret.

Styret kan også nekte å ta opp i foreningen personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeningen, skal dette rapporteres til forbundet.

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret.

Vedkommende medlem har rett til å framlegge sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall.

 

Den som mener å innfri kravene for medlemskap, er velkommen til å søke om opptak via linken nedenfor.

Søknaden må inneholde Navn, Bostedsadresse og tilknytning til kommunen.

 

Send e-post til: leder@gamvikjff.no