Rapport etter bruk av fiskefelle i Mehamnelva, 2019

Innledning

2019, «villaksens år», ilegges det en stor innsats i jobben mot at pukkellaks (oncorhynch gorbuscha) får etablere seg i tradisjonelle lakseførende elver i Nord-Norge. Årsaken er at man frykter at pukkellaksen fortrenger villaksen. Gjennom Gamvik Jeger og fiskeforening(GJFF) har elever fra ungdomstrinnet ved Mehamn skole sammen med Torfinn Vassvik og undertegnede foretatt utrydningsfiske av pukkellaks ved hjelp av fiskefelle. Vi har i perioden fra 04.juli til 12. september daglig røktet fiskefella og tatt ut pukkellaks for at de ikke skal få gå opp i elva for å gyte. Ved siden av utrydningsfisket av pukkellaks, har det blitt samlet inn data på andre anadrome laksefisk som naturlig hører hjemme i elva. Vi registrerte kjønn og antall individer som gikk opp av laks(salmo salar) og sjøørret(salmo trutta), samt forekomst av lus. Det var også forventinger til fangst av sjørøye(salvelinus alpinus), men ingen individer ble tatt i fella. Vi anså det som lite trolig at oppdrettslaks skulle gått opp i og med at det er lange avstander til nærmeste oppdrettsanlegg.

Etter registrering av lengde, kjønn og lustetthet, ble laks og ørret satt ut igjen på øversiden av fiskefella for å kunne fortsette på sin gytevandring, mens pukkellaks ble tatt ut og avlivet.

Vi valgte å ta opp fella den 11. september. Grunnen til dette var at det ikke hadde vært oppgang på en uke, til tross for nedbør og god vannføring i elva. Fravær av fisk i fella, sammen med nettopp større mengder nedbør og mye høstlau som tettet til ledegarnene, gjorde at fella ble tatt opp.

Det ble også avdekket tjuvfiske. Faststående forankring i elvebunnen med ring for å dra ut garn i skjul fra kratt på motsatt side av elva ble tatt opp og fjernet. Turister som ikke hadde tilgang til å fiske i elva ble henvist bort. 

Om pukkellaks:

Arten ble på slutten av 1950 årene satt ut i flere av de nordrussiske elver. I løpet av kort tid spredte arten seg til Norskehavet og Ishavet. I 1960 ble det tatt 20-25 tonn på norskekysten, men allerede året etter sank fangsten betydelig. Tilsynelatende ble det ikke etablert faste bestander langs norskekysten. Fra 2000 tallet har det imidlertid blitt registrert mer og mer pukkellaks i flere elver i Finnmark. Selv om den er en god matfisk før den blir kjønnsmoden, er den svartelistet på grunn av at vi frykter at den kan etablere seg og fortrenge villaksen(snl.no)

 Resultater:

Tabellen viser antall hann- og hunnfisk som ble tatt i fiskefella av artene, pukkellaks, atlanterhavslaks og sjøørret. Ingen individer av arten sjørøye ble tatt i fiskefella.

Av tabellen ser vi at det bare er til sammen 10 individer av sjøørret som har gått opp, og 17 pukkellaks, men også at villaks bare er representert med til sammen kun 40 individer. Ut fra enkeltes påstander om at det forekommer sjørøye i Mehamnelva, er det nå bekreftet at det i hvertfall inneværende høst, ikke var oppgang.

Konklusjon:

Det er med dette bekreftet og tatt ut fra vassdraget pukkelaks som ville vært i størrelsesorden, flere individer enn det er sjøørret. For øvrig er bestandene av artene som naturlig hører hjemme her, faretruende små. Med såpass små bestander, vil jeg foreslå at vi gjør noen grep i forvaltningssammenheng. Samtidig som elva fredes, vil jeg anbefale at vi fortsetter til neste år med fiskefelle for videre kartlegging og oppfølging. Tiltak to, er å publisere resultatene fra årets fellefiske på hjemmesiden til GJFF, og samtidig gjøre det kjent at det kun er 10 sjøørret som har gått opp elva denne høsten(forhåpentlig vis vil potensielle tjuvfiskere tenke seg grundig om før de utrydder bestanden). Tiltak tre, er å løfte opp på årsmøtet om hvilke tiltak som bør foretas for å sikre en bærekraftig utvikling av de hjemmehørende artene i Mehamnelva. Kan hende en også bør se litt på både området nedover og oppover Mehamnelva og gjøre en kartlegging med tanke på å legge til rette for oppgang og gyting for laks og sjøørret.  

Kilder:
https://snl.no/pukkellaks

22.10.2019
Stein-Erik Eilertsen