FYLKESMANNEN I FINNMARK

Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

Birasgáhttenossodat

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark

9815 VADSØ

Direktoratet for naturforvaltning

Postboks 5672 Sluppen

7485 Trondheim

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

04.12.2012 Sak 2012/4476 18.01.2013

Ark 443.0

Saksbehandler/direkte telefon: Harald Muladal - 78 95 04 01

 

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Vi blir bedt om å gi en oversikt over vassdrag hvor det er nødvendig å endre

reguleringsbestemmelsene som ble innført i 2012.

Vi kommer til å oppdatere forskriften for fiske etter innlandsfisk på anadrom strekning i

vassdrag i år. Oppdateringen betyr at fisket etter innlandsfisk i elvene følger de samme

reglene som fiske etter laks og at fiske etter innlandsfisk i innsjøer blir tillatt hele året med

stang og håndsnøre.

Tre nye vassdrag skal inn i forskriften, Mahtosvassdraget, vassdragsnr 228.4 A og B og

Sørelva, vassdragsnr 228.5Z, begge i Lebesby kommune. Fefo organiserer fiske i

vassdragene og vi ber derfor om at fisket blir åpnet med fisketid 1.6-31.8 for laks, og 1.6-14.9

for sjøørret. Når kunnskapen om fisken i vassdragene blir bedre vil vi foreslå opprettelse av

fredningssoner for laks. Nå gjelder det å etablere kunnskap om bestandene via fisket.

Botnelvvassdraget, vassdragsnr 247.31 i Sør-Varanger kommune tas inn i forskriften, fordi

det ble dokumentert at det er sjøørret i vassdraget i forbindelse med at det ble påvist ung

elvemusling i Botnelva i fjor. Fisket åpnes ikke fordi organisering mangler.

Det ble gjennomført tellinger av gytefisk i Munkelva, vassdragsnr 244.4Z, i fjor. Tellingene

indikerer at det står bra med laks i elven etter at fisket er avsluttet. Lokal forening foreslår å

frede et større område for fiske enn det som har vært fredet tidligere. Vi er enige i dette og

foreslår at teksten i kolonnen spesielle bestemmelser endres til; Fredningssone fra 200 m

nedenfor Jordinkorva til Munkelvfossen. Dette betyr at 1/3 av elva blir fredet for fiske. Freda

område omfatter gode fiskeplasser og gode gyteområder.

Teksten i forskriftstabellen endres fra Syltevikelva til Syltevikvassdraget for vassdragsnr

237.8Z i Båtsfjord kommune. Vi foreslår at fisket ikke åpnes på anadrom fisk.

 

Teksten i forskriftstabellen endres for Langfjordelva, 233.Z i Gamvik kommune til fisketid:

1.6-31.8 for laks og 1.7-31.7 for sjørøye. Teksten i rubrikken spesielle bestemmelser endres til:
Fredningssone fra 120 m nedenfor hengebrua til 50 m ovenfor øverste trinn i laksetrappen
ved hengebrua.
Midtsesongsevaluering med forhandsavtalt tiltak:
Fredningssoner;

Skråberget og fra og med Fullpakka til fjerde trappa.

 

I forskriftstabellen for Russelv, vassdragsnr 218.Z i Kvalsund kommune føyes det til:

Side 2 av 2

Fisketid 1.7-31.7 for sjørøye. Teksten for spesielle bestemmelser endres til: Fredningssone

fra sjøen til stein 370 meter lenger oppe i elva. Fra Tverrusselvbrua til Fossen. Fra Russelv

bru og 250 meter oppover fra 1. august.

I forskriftstabellen for Suovvajohka (Bergebyelva), vassdragsnr 241.Z føyes det til i rubrikken

for spesielle bestemmelser; Fredningssoner: Fra nederste trinn i andre trappa ved

Soppfossen og 150 m nedover. Etter 1. august Bergkulpen fra gjerdet og 100 meter

nordover. I Bergebyelva har det ikke vært fredningssoner. Foreningen som driver fisket

foreslår nevnte soner. Vi mener dette er tilstrekkelig med tanke på å nå forvaltningsmålet for

elva.

Endringene som foreslås er basert på bedre kunnskapsgrunnlag enn gammel tekst og er

ønsket lokalt. Fefo har ikke uttalt annet enn at lokale ønsker støttes og at regulering via

fredningssoner foretrekkes istedenfor fisketid.

 

Med hilsen                             

Bente Christiansen                 Harald Muladal

Fylkesmiljøvernsjef               fiskeforvalter

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi:

Fefo

Sør-Varanger Jeger og fiskerforening, boks 287, 9915 Kirkenes

Gamvik Jeger og fiskerforening, leder@gamvikjff.no

Nesseby Jeger og fiskerforening, ingvald.andersen@ramboll.no

Kunes Jeger og fiskerforening, 9740 Lebesby