FEfo ber om innspill til inndeling i fiskesoner på Finnmarkseiendommen

 

På styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) 19.januar ble det vedtatt at Finnmarkseiendommen skal deles inn i hensiktsmessige fiskesoner for å innhente mer kunnskap om utøvelsen av fisket og fiskeressursene på Finnmarkseiendommen.

 

Vedlagt ligger et kart som viser FeFo sitt forslag til navnsetting og inndeling av fiskesoner på Finnmarkseindommen. Forslaget er utformet med bakgrunn i innlandsfiskehøringen.

 

Finnmarkseiendommen er i dag delt inn i fiskesoner på kommunenivå. Tilreisende fiskere må aktivere fiskekortet for den kommunen de ønsker å fiske i. Fangstrapportering skjer også på kommunenivå. På den måten har FeFo fått oversikt over fisketrykket i hver enkelt kommune. FeFo ønsker å øke kunnskapsnivået om fisketrykket fra både tilreisende fiskere lokale fiskere, og deres utnyttelse av ressursen.

 

For å øke kunnskapsgrunnlaget ønsker FeFo å dele kommunene inn i hensiktsmessige fiskesoner. Fiskesonene vil ikke regulere dagens fiske, men vil fungere som aktiverings og rapporteringssoner. Ved behov for regulering, kan det bli innført restriksjoner innenfor hver enkelt sone dersom kunnskapsgrunnlaget er godt nok og tilsier dette. For å få inn kunnskap om finnmarkingers fiske, vil det for disse bli åpnet opp for en frivillig registrering av fiskedager og fangst i de samme sonene.

 

FeFo ber om at innspill på inndelingen i fiskesoner sendes til post@fefo.no eller Postboks 133, 9811 Vadsø, innen 18.mai. Vi oppfordrer de som vil komme med innspill om å sende inn dette på kart med en kort skriftlig begrunnelse.

 

Ved spørsmål, kontakt utmarksforvalter Marit Eggen på telefon 959 34 392.

 

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin

Einar J. Asbjørnsen   Marit Eggen

leder utmark     utmarksforvalter