FANGSTRAPPORTERING / CATCH REPORT / SAALISRAPPORTTI:

http://www.laksefisk.no/fangstReg
 

SMS / Lhet tekstiviesti nroon:  +47 41 71 60 30

Melding:  Fangst   kortnummer   vekt(kg)   art(Laks=L, Sjrret=S, Sjrye=J)   Fanget/Sluppet ut (C/R)
Eksempel: Laks p ca. 5,5 kg, fisken er gjenutsatt= Fangst IN3333/123 5,5 L R
Eksempel p null fangst= Fangst IN3333/123 0

Message: Fangst weight (kg) species(salmon=L, Sea trout=S, Sea char =J) Catched / Released (C/R)
Example: Salmon approx. 5,5 kg, the fish is released = Fangst IN3333/123 5,5 L R
Example of no catch = Fangst IN3333/123 0

Viesti:  Fangst    Kortti nro   paino (kg)   laji (lohi = L, merirauta = S, meritaimen = J)
pit saalis tai pst saalis vapaaksi C tai R
Esim.: Lohi n. 5,5 kg kala on julkaissut = Fangst IN3333/123 5,5 L R
Esim.: jos j saalitta = Fangst IN3333/123 0