Dugnadsplikt

Årsmøtet i Gamvik jeger- og fiskerforening vedtok den 25. mars 2010, å innføre dugnadsplikt for å kunne få kjøpe sesongkort i våre elver.

Gamvik jff, som mange andre foreninger sliter med å få medlemmer med på dugnader, møter og lignende. Vi er pr. i dag ca. 230 medlemmer, men kun 20 – 30 av disse er med på foreningens aktiviteter.

Vi som forpakter 5 elver hvor ingen av elvene er tilgjengelig med kjøretøy på barmark, har derfor ekstra utfordringer med å få kjørt ut nødvendig materiell og utstyr til sesongene og eventuell renovering og/eller utbygginger som skal foregå.

Foreningen har, og har hatt relativt god økonomi. Vi kunne sikkert ha leid inn personell til å utføre noen av oppgavene, men det finnes nesten ikke snekkere eller annet personell å leie inn  i Lebesby eller Gamvik.

Årsmøtet ønsker derfor å innføre dugnadsplikt i år for å få kjøpt sesongkort i alle våre elver. Ordningen vil bli evaluert etter sesongen. Det kan i framtiden bli aktuelt at alle medlemmer som ønsker fiskekort til medlemspris, kan være nødt til å yte litt for foreningen.

Ordningen er tenkt slik:

Medlemmet betaler uoppfordret et depositum på kr. 2.000,- til foreningens konto:

4910 14 07747 med adresse: Gamvik jeger- og fiskerforening, Boks 330, 9770 MEHAMN

Pensjonister og Ungdom betaler kr. 1.000,-. Kjøpere av familiesesongkort betaler kun for en, altså kr. 2.000,-. Innbetalingen merkes ”depositum”

Denne kvitteringen skal framvises ved kjøp av sesongkort sammen med innbetalt fisketrygdeavgift og medlemskontingent.

Kortkjøperen tar kontakt med elveutvalget der man ønsker å gjøre dugnad, eventuelt kan styret kontaktes. Dugnadsplikten utgjør 10 timer pr. person eller et avtalt oppdrag. Når dugnaden er utført, sendes melding fra elveutvalget til kasserer om at dugnadplikten er utført og hvilken konto pengene skal returneres til. Alle som melder seg til dugnad vil få tilbakebetalt depositumet.

Alle medlemmer som har verv i Gamvik jeger- og fiskerforening er fritatt for dugnadsplikt.

Dersom noen har spørsmål, kan styret kontaktes pr. brev, e-post eller telefon.

Vennlig hilsen

Kjell-Åge Mentyjervi/ Leder Gjff