Protokoll

 

fra årsmøtet i Gamvik JFF, 31.03.09.

Møtested: Mehamn Brygge og Rorbuer

Til stede: 28 medlemmer

 

Sak 1 - 2. Åpning og konstituering

 

Leder Tore Hammari ønsket velkommen og åpnet møtet.
Under konstitueringen ble Inge Brox valgt til å føre protokollen.

Det ble bemerket at noen av de frammøtte ikke hadde fått innkalling, og anbefalt at det for ettertiden også blir annonsert på foreningens hjemmesider.

 

Sak 3.  Årsberetning

 

Lederen refererte årsberetninga som ble enstemmig godkjent.

 

Elveutvalgenes virksomhet

 

Langfjordelva: Det forelå ikke rapporter  fra elveutvalget i Langfjordelva. Lederen opplyste av foreningen har fått et tilsagn på 104.000 kroner til utbedring av laksetrappa i øvre del av elva. Øvre del av elva mangler telefonforbindelse, og styret fikk i oppdrag å arbeide med saken.

Det ble gitt muntlige rapporter om elveutvalgets virksomhet av Kolbjørn Nygård (øvre del) og Inge Nygård (nedre del). Lederen bemerket at det skal foreligge skiftlige rapporter i god til før årsmøtet.

 

Risfjordelva: Utvalgsleder Per Andersen refererte elveutvalgets rapport. Der ble det også henvist til klager fra noen fiskere som syntes vakta foretok unødvendig mange kontroller av fiskekort. De som tok ordet til saken uttrykte skepsis til problemstillingen. Årsmøtet vedtok å sende saken til styret som en personalsak. Det ble samtidig vedtatt at jobben som elvevakt i Risfjordvassdraget heretter skal lyses ut, slik elvutvalgets foreslo.

 

Sandfjordelva/Futelva: Utvalgsleder Hans Arild Eliassen referte elveutvalgets rapport. Han opplyste at det gjenstår en del arbeide på den nye badstua som ble bygd i 2008 i tilknytning til vakthytta i Holmekulpen.

 

SAK 4. Regnskap

 

Regnskapets ble framlagt av regnskapsfører Inga Manndal. Regnskapet ble godkjent med forbehold om godkjent revisjonsrapport.

 

Sak 5. Budsjett

 

Budsjett for 2009 ble framlagt av lederen og godkjent.

 

Sak 6. Valg

 

Følgende av styrets medlemmer sto på valg: Nestleder Ulf Vassvik, sekretær Tone Wenche Ånetsen, styremedlem Henry Johansen samt varamdlemmene Finn Ramsvik og Dag Tommy Larsen.

I tillegg ba lederen om å få trekke seg. Vervet er svært krevende og han skal om kort tid innlegges på sykehus for en kneoperasjon. Han har sittet som leder i 11 år.

Det har vist seg vanskelig å få noen til å påta seg ledervervet, og årsmøtet drøftet om man i framtida bør ansette en daglig leder til å ta seg av drifta.

Kjell-Åge Mentyjervi sa seg villig til å overta som leder. På noen betingelser. Han ville at årsmøtet skulle velge ledere av elveutvalgene, i stedet for at utvalgene konstituerer seg selv. Begrunnelsen er at det er lettere å forholde seg til en person. Den nye lederen ønsker også å se nærmere på den daglige drifta og i den forbindelse delegere mer ansvar. Han ønsker også å vurdere kjøp av enkelte tjenester.

Årsmøtet godtok betingelsene.

Det øvrige styret fikk følgende sammensetning:

Torfinn Vassvik, nestleder

Kolbjørn Nygård, kasserer

Lars Magne Hansen, sekretær

Erik Johannesen, styremedlem

Jorunn Svendsen, varamedlem

Dag Tommy Larsen, varamedlem

 

Elveutvalg

 

Langfjordelva: Helge Horn (leder), Inge Nygård, Stein-Kyrre Paulsen, Knut Mauno

 

Sandfjordelva/Futelva: Hans Arild Eliassen (leder), Oddbjørn Eliassen, Dag Tommy Larsen

 

Risfjordvassdraget: Per Andersen (leder), Ulf Vassvik, Freddy Gulbjørnsen

 

Revisor: Inge Brox

 

Henry Johansen og Finn Ramsvik ble valgt til å godkjenne protokollen.

 

Sak 7. Eventuelt

 

Elektronisk salg av fiskekort og fangstrapportering.

 

Det ble gitt en kort redegjørelse for elektronisk salg av fiskekort og innrapportering av fangst. Systemet som kalles "Fangst" er utviklet av Laksefisk.no. Årsmøtet ber det nye styret om å arbeide videre saken.

Årsmøtet vedtok også å gå til innkjøp av fem nye utedoer i Langfjordelva til kr. 3.700 per stykk under forutsetning at man får en fraktavtale med leverandøren i Tana.

 

Årsmøtet ble avsluttet med at avtroppende  nestleder Ulf Vassvik takket avtroppende leder for den jobben han har gjort, og overrakte ham en blomsterbukett. Årsmøtet kvitterte med applaus.

 

Mehamn 01.04.09