Årsmøte Mehamn rorbuer
Mehamn, 11 /3 – 2020   Kl 18.00

Sak 1.  Åpning av leder.  Startet med 1 min. stillhet for medlemmer som har gått bort i løpet av året.

Sak 2.  Konstituering uten innvendinger

            Leder informerte om at Helge Dahlen fra Elveguiden var værfast i Bekkarfjord.

            Møteleder Lars Magne Hansen, sekretær Tor Idar Langås.

            Protokoll underskrivere av Lisa Johansen og Jon Erik Johannessen

Sak 3.  Beretninger

            Leder leste opp beretningen, ingen kommentarer.

            Haldis leste opp fra kvinneutvalget, ingen kommentarer.

            Ingen bemerkninger fra elveutvalgene.

            Det ble diskusjoner rundt hengebru i Storfossen Laggo.  Foreningen tar kontakt med  foreninger i Vest-Finnmark for råd ut fra deres praksis med hengebruer.
            Etter forslag fra Erik skal/bør vi vurdere å få kostnaddsbergninger og evt. satt opp ny bru.

            Videre ble de reist spørsmål om bru over Nicolasbekken, det nye styret ser på saken.

Sak 4.  Regnskap

            Kasserer beretter fra årsregnskapet.  Det viser et overskudd på kr 78.348,-  Noe som er opp 60.000,- fra foregående år.

            Det ble diskutert elektronisk kortsalg og desinfisering, som har bydd på en del problemer sist sesong med Elveguiden.

            Revisors beretning ble lest opp og han anbefalte årsmøte å godkjenne regnskapet.

            Regnskap godkjent.

 

Sak 5. Budsjettforslag 2020.  Inga informerte.

            Det ble fremmet forslag om å øke lønn til elvevaktene, denne har stått i ro i mange år.

            Det ble foreslått å øke lønna til 30 000,-  Det ble foreslått å prioritere lokale krefter og at man også rekruterer ungdom på over 18 år til jobben.
            Det kom også inn forslag om å gjøre vakta mere synlig med, caps, armbind eller vest.

            Styret har full tillitt tillit til jobben med ansettelse av elvevakter.

            Enstemmig vedtak:  Vaktlønna heves til 30.000,- gjelder fra inneværende år.

            Budsjettforslag vedtatt med økning av vaktlønn
 

Sak 6   Valg

            Geir Leinan, valgkomiteens leder informerte .

            Leder: Harald Hansen 2 år
            Nestleder: Ruth Leinan 1 år
            Kasserer:  Inga Mandal 2 år
            Kvinneutvalget Leder:  Tove Rise 2 år
            Styremedlem: Mathisa Lockhert  1 år
            1 vara:  Ernst Rasmussen  2 år
            2 vara:  Ulf-Roger Stokvik  1 år

            Revisor:  Hans Fredrik Wiik  2 år
            Kvinneutvalget:  Elin Bogen, Kitty Guldbjørnsen og Ruth Leinan

Elveutvalgene for 2 år:

            Laggo
            Leder: Stein Kyrre Paulsen 2 år
            Lagg oppe:  Tor Idar Langås 1 år
            Laggo nede:  Jon Erik Johannesen  2 år                    
            Jørgen Hansen 1 år

            Sandfjorden
 
          Leder:  Stein Egil Johansen  2 år
            Lasse Granly 2 år
            Alf N Hansen 1 år
            Mathias Viktor Lockert 1 år

            Risfjorden
 
           Leder: Stig Olsen  2 år
            Stein Tore Guldbjørnsen 1 år
            Per Gjerp 2 år
            Geir Kristian Leinan 1 år

 Driftsutvalget: Harald Hansen, Ulf Roger Stokvik, Jack Ivar Adriansen og Kjell Åge  M

Valgkomite:  Geir Kristian Leinan  2 år
                    Knut H Jensen  1 år
                    Sølvi Svendsen 1 år

Jegerutvalget: Marianne Prytz Lund, Torfinn Vassvik og Geir Kristian Leinan

Sak 7  Representanter til årsmøte i NJFF i Finnmark : Leder, Geir Kristian Leinan og
                                                                                  Leder for Kvinneutvalget

 Sak 8  Innkomne saker.

A.    Forslag fra styret, priser hytteleie:  1000,- pr.døgn ikke medl    500,- pr.døgn for medlemmer.           

B.      Forslag om innkjøp av minkfeller og opplæring av vakter for røkting av disse.

C.     Strenge regler vedrørende oter og lakseender. Leder sjekker dette opp.

D.    Gunnarsfjorden og sjørøyefiske.  Leder har vørt i kontakt med FEFO og vi skal se nermere på saken.

E.     En del problemer med elveguiden og bruken av denne, leder har fått en del innspill på korrigeringer som han tar med videre.
Særdeles viktig med
registrert desinfiserings nummer og fisketrygdavgift før man får løst kort i GJFF sine elver.

 

Underskrift:                    Lisa Johansen / sign           Jon Erik Johannesen /sign