RESULTATBUDSJETT     
for Gamvik jeger- og fiskerforening    
   
   
Budsjett 2017 Budsjett 2018
   
Inntekter, kortsalg 900 000 900 000
Momskompensasjon, skjellprøver og hytte/badstuleie . 60 000 70 000
Kontigenter+ Kr. 3 000 for prøvefiske 40 000 30 000
Sum Driftsinntekter 1 000 000 1 000 000
Prosjekter:    
Utbedring/tilbygg, hytta i Risfjorden 15 000 40 000
Utedo 15 000  
Utvidelse av gammelhytta, Storfossen 30 000  
Dykking  20 000 20 000
Sum utgifter prosjekter 80 000 80 000
DEKNINGSBIDRAG 920 000 940 000
   
   
Utgifter    
   
Forpaktningsavgift (Fefo) 170 000 170 000
Avtale Scanatura 90 000 90 000
Provisjon kortselgere (10%) 90 000 90 000
Lønn og diettkostnader (11 månedsverk) 355 000 355 000
Yrkesskadeforsikring 6 000 6 000
Administrasjon 30 000 40 000
Avskrivning hytter * 60 000 60 000
Avskrivning utstyr * 5 000 5 000
Vedlikehold/ drift av hytter  60 000 150 000
Forsikringer (hytter og innbo) 25 000 29 000
Regnskap 12 000 15 000
Festeavgift (Fefo) og eiendomskatt  8 000 10 000
Kurs og møter 15 000 15 000
Bilgodtgjørelse 10 000 5 000
Administrasjongodgjørelse (leder, kasserer og øvrig styre) 36 000 36 000
Terminalleie 30 000 57 000
Tilskudd til andre og kontigenter 5 000 5 000
Sum utgifter 1 007 000 1 138 000
   
DRIFTSRESULTAT -87 000 -198 000
   
Renteinntekter 3 000 2 500
Renteutgifter og gebyrer    
   
   
   
Netto finanskostnader    
   
RESULTAT -84 000 -195 500