PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 08.03.2018

 

Sted: Mehamn Brygge og Rorbuer

Oppmøte: 27 medlemmer

Saksliste:         Sak 1.  Åpning

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

·         Godkjenning av innkalling og saksliste

·         Valg av møteleder og sekretær

·         Valg av protokoll-underskrivere

Sak 3.   Beretninger

·         Styret

        a)       Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2017

        b)       Styrets beretning

·         Elveutvalgene

        a)       Langfjordelva

        b)       Risfjordvassdraget

        c)      Sandfjord- og Futelva

·         Kvinneutvalget

Sak 4.   Regnskap 2017 med revisjonsberetning

Sak 5.   Budsjett 2018

Sak 6.   Innkomne saker

a)      Frikort til elveutvalg og valgkomite i alle elver.

b)      Fang og slipp. Bag limit på 3 i døgnet og 10 i sesongen, Risfjordelva.

c)      Forbud mot catch and releas.

d)     Samarbeid om Mehamn friluftspark.
 

Sak 7.   Valg
 

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark 2019

 

Sak 1.  Åpning

            - Leder ønsket velkommen.

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kommentar fra Inge Brox om at dette ikke var lagt ut på hjemmesiden.

-Enstemmig godkjent.

Valg av møteleder og sekretær

Forslag:           Møteleder: Torstein Johnsrud

Sekretær: Lars Magne Hansen

- Begge enstemmig valgt.

Valg av protokoll-underskrivere

Forslag:           Tove R. Nornes og Stein T. Guldbjørnsen

- Begge enstemmig valgt.

Sak 3.  Beretninger

Styrets beretning

Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2016

- Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent

- Elveutvalgenes rapporter

- Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent

Kvinneutvalget:

Møteleder leste opp rapporten.

- Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.

Sak 4.   Regnskap 2016 med revisjonsberetning

            Kasserer la frem regnskapet.

- Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent

Sak 5.   Budsjett 2017

            Kasserer la frem budsjettforslaget.

Kommentar: Utbedring av hengebrua i Storfossen. Må gjøres noe med denne. Forslag om kr 50 000,- uforutsette utgifter.

            - Enstemmig godkjent.

Sak 6.   Innkomne saker

A)    Forslag fra Stig Olsen om å gi frikort til elveutvalgene og valgkomiteen i alle elver.

Styrets innstilling: Fefo sier det er problemfritt med inntil 10 frikort. Utover det vil de kunne ta forpaktningsavgift. Foreningen kan gi godtgjørelse tilsvarende sesongkort.

                  - Forslagstiller trakk saken.

B)    Forslag fra Harald Hansen om å begrense fang og slipp i Risfjordelva til 3 i døgnet og 10 i sesongen. Fiskerne velger selv om de vil beholde laksen eller om de slipper ut.

Styrets innstilling: Det kan forsøkes i Risfjorden i sesongen 2018. Evalueres etter sesongen.

- Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

C)    Forslag fra Tore Hammari og Inge Brox og totalforbud mot fang og slipp i Sandfjorelva, Risfjordelva og Langfjordelva.

Styrets innstilling: Styret anbefaler ikke at dette blir iverksatt. Det er urealistisk, vanskelig å kontrollere, og vil antakelig gå utover inntektene.

Tore og Inge trekker forslaget.

Nytt forslag fra årsmøtet: Samme som forslaget i Risfjordelva, gjeldende også i Sandfjordelva og Langfjordelva.

Avstemming: 13 mot og 12 for. 1 blank.

- Forslag ikke vedtatt.

D)    Forslag fra Vidar Karlstad. GJFF inviteres til samarbeid om Mehamn friluftspark.

Styrets innstilling: Saken blir oversendt til behandling av det nye styret.

- Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 7.   Valg

Navn:

Verv:

På valg:

Ant. år:

Forslag fra valgkom.

Lars Magne Hansen

Leder

2018

2

- Gjenvalg

Torstein Johnsrud

(Flytter)

Nestleder

2019

2

(Ikke på valg)

- Harald Hansen (1 år)

Inga Manndal

Kasserer

2018

2

- Gjenvalg

Tor Idar Langås

Sekretær

2019

2

Ikke på valg

Haldis Krogh

Kvinnekontakt

2018

2

Ikke på valg

Harald Hansen

Styremedlem

2019

2

- Håkon Arntzen (1 år)

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

2018

2

- Gjenvalg

Håkon Arntzen

Varastyremedlem

2018

2

- Ernst Rasmussen

 

 

 

 

 

Ernst Leinan

Revisor

2018

1

- Hans Fredrik Wiik

Tore Hammari

Revisor

2018

1

 

Per Andersen

Vara revisor

2018

1

 

 

 

 

 

 

Kvinneutvalg:

 

 

 

 

Haldis Krogh

Leder

2018

2

- Gjenvalg

Inga Manndal

 

2018

1

- Gjenvalg

Åsta Jensen

 

2018

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Elveutvalg:

 

 

 

 

Laggo:

 

 

 

 

Inge Nygård

Leder

2018

1

- Gjenvalg

Stein Kyrre Paulsen

 

2018

1

- Gjenvalg

Tor Idar Langås

 

2018

1

- Gjenvalg

Knut Mauno

 

2018

1

- Rolf Langås

 

 

 

 

 

Sandfjord-/Fut-og Mehamnelva:

 

 

 

 

Alf N. Hansen

Leder

2018

1

- Gjenvalg

Lasse Granly

 

2018

1

- Gjenvalg

Dag Tommy Larsen

 

2018

1

- Gjenvalg

Henning Aronsen

 

2018

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Risfjordvassdraget:

 

 

 

 

Stig Olsen

Leder

2018

1

- Gjenvalg

Per Gjerp

 

2018

1

- Gjenvalg

Stein T. Guldbjørnsen

 

2018

1

- Gjenvalg

Håkon Arntzen

 

 

 

- Geir Leinan

 

 

 

 

 

Driftsplanutvalget:

 

 

 

 

Lars Magne Hansen

Leder

2018

2

- Gjenvalg

Ulf R. Stokvik

 

2018

1

- Gjenvalg

Per Andersen

 

2018

1

- Gjenvalg

Kjell Å. Mentyjervi

 

2018

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Navn:

Verv:

På valg:

Ant. år:

Forslag fra valgkom.

Valgkomiteen:

 

 

 

 

Jack Ivar Adriansen

Leder

2018

1

- Rune Mortensen

Ernst Rasmussen

 

2018

1

 

Tore Hammari

 

2018

1

 

- Alle valg er enstemmig.

- Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å finne 2 medlemmer til valgkomiteen.

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark 2019

Styret fikk fullmakt til å finne 2 (+ 1 vara) som kan reise på årsmøtet. I tillegg skal kvinnekontakten, jfr. tidligere årsmøtevedtak.

2 representanter:

Vara:

- enstemmig vedtatt.
 

Tove R. Nornes                                                         Stein Tore Guldbjørnsen
sign                                                                              sign