Styrets årsberetning for 2016

 

Innledning

Siden forrige årsmøte har styret og utvalgene bestått av følgende personer:

 

Styret

Lars M Hansen

Leder

Torstein Johnsrud

Nestleder

Inga Mandal

Kasserer

Tor Idar Langås

Sekretær

Arnulf Pettersen

Styremedlem

Haldis Krogh

Kvinnekontakt

           

Håkon Arntsen

Varastyremedlem

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

 

Elveutvalgene

Laggo:

 

Inge Nygård

Leder

Stein Kyrre Paulsen

 

Tor Idar Langås

 

Knut Mauno

 

 

 

Sandfjordelva/Futelva

 

Alf N. Hansen

Leder

Lasse Granly

 

Øystein Eilertsen

 

Henning Aronsen

 

 

 

Risfjordvassdraget

 

Stig Olsen

Leder

Per Gjerp

 

Stein Tore Guldbjørnsen

 

 

Revisorer

Ernst Leinan

Tore Hammari

Per Andersen (vara)

 
Driftsplanutvalg

Lars M Hansen

Leder

Ulf-Roger Stokvik

 

Per Andersen

 

Kjell Å Mentyjærvi

 


Valgkomitè

Jack Ivar Adriansen

Ernst Rasmussen

Tore Hammari

 

Medlemsoversikt

Pr. 15.02.17 hadde foreningen 239 medlemmer som hadde betalt kontingent til og med 2016.

Foreningen anmoder medlemmer om å betale kontingenten før årsmøtet og helst straks de får giro fra NJFF. Dette har med utbetalinger fra NJFF tilbake til foreningen, og det er viktig for valgkomiteen. Man kan ikke velges til verv i foreningen, og har ikke stemmerett ved valg på årsmøtet.

 

Kat.

Type

Antall

1

Hovedmedlem m/tidskrift

119

2

Medlem under 26 år med tidskrift

3

3

Medlem under 26 år uten tidskrift

10

4

Pensjonist-/uføremedlemskap med tidskrift

53

5

Ektefelle/samboer uten tidskrift

36

6

Sidemedlemskap

18

 

 

Kontingent

Fra 01.01.2014

 

 

 

 

nr

Forening

Kategorinr

Kategorinavn                           

SatsSentral

SatsDistrikt

SatsLokal  

Kontingent

2004

Gamvik Jff

1

Hovedmedlem m/tidsskrift

510,00

50,00

200,00

760,00

2004

Gamvik Jff

2

Barne-/Ungdomsmedl. m/tids.

265,00

30,00

40,00

335,00

2004

Gamvik Jff

3

Barne-/Ungdomsmedl. u/tidsk.

150,00

30,00

40,00

220,00

2004

Gamvik Jff

4

Pensj./Uføremedle. m/tidsskrift

365,00

30,00

40,00

435,00

2004

Gamvik Jff

5

Familiemedlem u/tidsskrift

145,00

40,00

90,00

275,00

2004

Gamvik Jff

6

Sidemedlem u/tidsskrift

145,00

40,00

90,00

275,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtevirksomhet

 Styret har avholdt 6 styremøter hvor det har blitt behandlet 23 saker. Styret har også hatt ett møte med FEFO ang driftsplaner. Fefo stilte med Steinar Christensen. Vi har også i år anmeldt ulovlig fiske i elv. Garnfiske av en utlending. Saken ble henlagt pga bevisets stilling. Mange av de som var med og tok han på fersken var ikke inne til avhør. Fefo skal ta dette opp med politiet.

 

 

Dugnad

 Følgende har vært utført av dugnadsarbeider:

-          2 gapahuker er satt opp i Risfjordelva

-          Gamle vakthytta i laggo er pusset opp, ytterkledning må skiftes, mange råtne bord.

 

Kortsalg

Kortsalget i sesongen 2016 var totalt på kr. 898 080,-.

Totalt antall solgte døgnkort for alle elver var: 1162

Langfjordelva stod for 651 døgn av disse og Sandfjordelva 338 døgn (-50)

Det ble i alt solgt 157 sesongkort. Med frikort for vakter, elveutvalg, kvinneutvalget og styret. Det var en liten nedgang i salget for Laggo.

 

 

Fangststatistikk

Se vedlegg

 

Dette er de offisielle tallene for sesongen. Det er fortsatt dårlig rapportering av fangst. Mange kort blir solgt uten mailadresse og telefonnummer. SMS rapportering legges ned av Scanatura pga. kostnader for dem. Derfor blir det viktigere å gjøre dette på data når man kommer i dekning for dette.

 

Skjellanalyser

 Det ble også i 2015 samlet inn skjellprøver i Langfjord-, Sandfjord. 31 skjellprøver fra Sandfjordelva alle villfisk. 28 skjellprøver fra Laggo: 2oppdrett og 26 villfisk.

Overvåkningsprogrammet for rømt  laks: Laggo 26 skjellprøver, 1oppdrett resten vill.

 

Styret ønsker fortsatt at så mange som mulig tar prøver av laks som fanges. Resultatene vil være til stor nytte under utarbeidelsen av driftsplanene,
og foreningen får kr.15,- pr. prøve fra NINA.

Alle elvevakter har prøvekonvolutter til utlevering og det vil bli satt ut prøvekonvolutter i beholder ved elvene.

 

Utbedring av laksetrappene i Langfjordelva

Det er ikke gjort noe med laksetrappen i elven.

 

Tildelte midler

Fra

For

Beløp

NJFF

Andel av kontingent

31 230

NJFF

Momskompensasjon

46 246

SNO

Langfjorddalen naturreservat (oppsyn)

0

Grasrotandel

Tildeling

3 172

NINA og Havforskningsinst.

Fiske etter oppdrettslaks Laggo

3 000

 

 

 

Dykking i Langfjordelva.

Det ble ikke dykket i elva.

 

Sammendrag av elvevaktenes rapporter

Alle de 5 engasjerte elvevaktene har levert rapporter til styret. De gir en kort oppsummering av sesongen. Det som er utført av vedlikehold og det som bør utføres/utbedres i kommende sesong. Vi hadde ikke avtale med SNO om vaktoppsyn med natur reservatet i Langfjorddalen.

 

Oppgaver i 2017

Foreningen har fortsatt noen oppgaver som må utføres i 2017

 

Her er noen av disse:

-          Dykke og telle laks i mesteparten av Langfjordelva etter avsluttet fiskesesong.

-          Fortsette renovering av den gamle vakthytta i Storfossen.

-          Dugnadshelg på vakthytta i Risfjorden

-          Kjøre ned ved fra kraftlinjetrasèen langs Langfjordelva og søppel fra laksetrappene

-          Fortsette arbeidene med driftsplanene

-          Sette opp postkasser til mottak av skjellprøver ved innfartsårene til alle elvene

 

Skjånes skole fikk utdelt fiskestenger for å ta med seg elevene på fisketur.

En klasse ved Mehamn skole fikk disp for å fiske i Laggo etter sesongslutt. GJFF skulle få bilder fra disse turene, men det er fortsatt ikke kommet til leder.

 

GJFF har hatt Torfinn Vassvik på jegerprøve instruktørkurs, og han bestod prøven med glans. Så nå har GJFF egen jegerprøve instruktør, og han kan dermed avholde kurs for jegerprøven.


 

Mehamn, den 16.02. 2017

Styret i Gamvik JFF