RESULTATBUDSJETT     
for Gamvik jeger- og fiskerforening    
   
   
Budsjett 2016 Budsjett 2017
   
Inntekter, kortsalg 800 000 900 000
Momskompensasjon, skjellprøver og hytte/badstuleie . 50 000 60 000
Kontigenter+ Kr.20.000 fra SNO 50 000 40 000
Sum Driftsinntekter 900 000 1 000 000
Prosjekter:    
Utbedring/tilbygg, hytta i Risfjorden 50 000 15 000
Utedo 30 000 15 000
Utvidelse av gammelhytta, Storfossen 50 000 30 000
Dykking  20 000 20 000
Sum utgifter prosjekter 150 000 80 000
DEKNINGSBIDRAG 750 000 920 000
   
   
Utgifter    
   
Forpaktningsavgift (Fefo) 150 000 170 000
Avtale Scanatura 75 000 90 000
Provisjon kortselgere (10%) 75 000 90 000
Lønn og diettkostnader (11 månedsverk) 278 300 355 000
Yrkesskadeforsikring 5 500 6 000
Administrasjon 20 000 30 000
Avskrivning hytter * 63 000 60 000
Avskrivning utstyr * 4 000 5 000
Vedlikehold/ drift av hytter  30 000 60 000
Forsikringer (hytter og innbo) 28 000 25 000
Regnskap 12 000 12 000
Festeavgift (Fefo) og eiendomskatt  9 000 8 000
Kurs og møter 15 000 15 000
Bilgodtgjørelse 5 000 10 000
Administrasjongodgjørelse (leder, kasserer og øvrig styre) 36 000 36 000
Terminalleie 20 000 30 000
Tilskudd til andre og kontigenter 3 000 5 000
Sum utgifter 828 800 1 007 000
   
DRIFTSRESULTAT -78 800 -87 000
   
Renteinntekter 1 500 3 000
Renteutgifter og gebyrer 1 000  
   
   
   
Netto finanskostnader -500  
   
RESULTAT -78 300 -84 000