PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 23.02.17

 Sted: Mehamn Brygge og Rorbuer
 Oppmøte: 22 medlemmer

 Saksliste:         Sak 1.  Åpning

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

·         Godkjenning av innkalling og saksliste

·         Valg av møteleder og sekretær

·         Valg av protokoll-underskrivere

 

Sak 3.   Beretninger

·         Styret

a)       Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2016

b)       Styrets beretning

·         Elveutvalgene

a)       Langfjordelva

b)       Risfjordvassdraget

c)      Sandfjord- og Futelva

·         Kvinneutvalget

Sak 4.   Regnskap 2016 med revisjonsberetning

Sak 5.   Budsjett 2017

Sak 6.   Innkomne saker

a)      Strøm nede i Laggo.

b)      Ekstra vakt Futelva og Mehamnelva

c)      Økte kvoter på laks i elvene.

d)     Minkfelle og skyting av sel og kobbe ved elvene

Sak 7.   Valg

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark 2018

Sak 1.  Åpning

            - Leder ønsket velkommen.

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.

 Valg av møteleder og sekretær

             Forslag:           Møteleder: Lars Magne Hansen
                                    Sekretær: Tor Idar Langås

- Begge enstemmig valgt

Valg av protokoll-underskrivere

Forslag:           Jack Ivar Adriansen og Erik Johannesen

- Begge enstemmig valgt.

Sak 3.  Beretninger

Styrets beretning
            Styrets og elveutvalgenes sammensetning for 2016

Leder leste årsberetningen.
- Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent

Elveutvalgene:
           
Langfjordelva:
           
Kommentar: Det anmodes om internett på øvre vakthytte. Det må felles trær for fri sikt.

Risfjordvassdraget:
           
Kommentar: Fremmedfiskere hjalp til med badstuen. Var mye seget.

Sandfjord-, Fut- og Mehamnelva:
           
Ingen kommentar.

Kvinneutvalget:

Ingen kommentarer.

     - Alle beretninger: Enstemmig godkjent med kommentarer.

Sak 4.   Regnskap 2016 med revisjonsberetning

            Kasserer la frem regnskapet.
            - Enstemmig godkjent

Sak 5.   Budsjett 2017

             Kasserer la frem budsjettforslaget.
            - Enstemmig godkjent.

Sak 6.   Innkomne saker

A)    Strøm nede i Laggo.  Forespørsel fra John O Johansen om vi var interessert i strøm nede på vakthytten. Pris kr. 480.000.- til sammen. Dette blir  delt på antall hytter som tilknytter seg. Kraftlaget kunne ta risken for 2 hyttetomter hvis kommunen legger ut tomter for hytter, det blir jo billigere da pr hytte.

Styrets innstilling: Styret ser ikke behov for dette. Da vi har oppgradert 12v anlegget der nede. Vi kan heller bruke penger på ett kamera nede for overvåkning og telling av oppgang av laks og sjørøye, dette til bruk for å dokumentere bestanden i elven.

                  - Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Vurderes hvis det kommer flere hytter.

B)    Anmodning om kjøp av minkfeller til elvene fra Geir K Leinan, da han har sett spor av mink i risfjord, noe vi har nok av i Laggo også. Også kurs i fangst av mink er ønskelig fra Geir. Dette gjelder alle som er interessert i dette.

Styrets innstilling: Foreningen kan kjøpe inn feller hvis noen er interessert i å røkte disse.

Forslag fra årsmøtet: Det vil kjøpes inn feller hvis noen ønsker å gå på kurs.

- Forslag fra årsmøtet enstemmig vedtatt.

C)    Ekstra vakt for Fut- og Mehamnelva. Forslag fra Alf N. Hansen om å ansette flere vakter pga av at vakten i Sandfjord har litt for lang strekning og mye folk der i sesongen.

Styrets innstilling: Det er ivaretatt i budsjettforslaget fra styret. Fellerøkting i Futelva og vakt samtidig i mehamn- og futelva.

Forslag fra årsmøtet: Ansette en vakt ut september. Styret får fullmakt til å vurdere utvidelse av vaktperioden for den ene vakta.

- Forslag fra årsmøtet enstemmig vedtatt.

D)    Økning av kvoter for elvene. Forslag fra Alf N og noen andre medlemmer om økning av kvoter for laks ut ifra hva hver enkelt bestand tåler av beskatning. Eks: Futelva 5, Risfjord 10, Sandfjord 15 og Laggo 20.

Styrets innstilling: Styret anbefaler at dagens ordning opprettholdes da vi har en sak på gang angående åpning av 2 kulper i Storfossen. Det kan virke uheldig med økning av kvoter.

Mange innspill fra årsmøtet.

Forslag fra årsmøtet:     Sandfjordelva - økning av laksekvote til 15 stk pr sesong.

                                   Futelva – redusere laksekvoten til 5 stk pr sesong.

Laggo – styrets innstilling, men innkalle til medlemsmøte før sesongstart for videre vurdering etter svar på henvendelse i forbindelse med åpning av kulpene.

Risfjorden – ingen endringer.

 - Styrets innstilling vedtatt.

 

Sak 7.   Valg

 

Navn:

Verv:

På valg:

Ant. år:

Forslag fra valgkom.

Lars Magne Hansen

Leder

2018

2

Ikke på valg

Torstein Johnsrud

Nestleder

2017

2

- Gjenvalg

Inga Manndal

Kasserer

2018

2

Ikke på valg

Tor Idar Langås

Sekretær

2017

2

- Gjenvalg

Haldis Krogh

Kvinnekontakt

2018

2

Ikke på valg

Arnulf Pettersen

Styremedlem

2017

2

- Harald Hansen

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

2018

2

Ikke på valg

Håkon Arntzen

Varastyremedlem

2018

2

Ikke på valg

 

 

 

 

 

Ernst Leinan

Revisor

2017

1

- Gjenvalg

Tore Hammari

Revisor

2017

1

- Gjenvalg

Per Andersen

Vara revisor

2017

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Kvinneutvalg:

 

 

 

 

Haldis Krogh

Leder

2018

2

Ikke på valg

Inga Manndal

 

2017

1

- Gjenvalg

Åsta Jensen

 

2017

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Elveutvalg:

 

 

 

 

Laggo:

 

 

 

 

Inge Nygård

Leder

2017

1

- Gjenvalg

Stein Kyrre Paulsen

 

2017

1

- Gjenvalg

Tor Idar Langås

 

2017

1

- Gjenvalg

Knut Mauno

 

2017

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Sandfjord-/Fut-og Mehamnelva:

 

 

 

 

Alf N. Hansen

Leder

2017

1

- Gjenvalg

Lasse Granly

 

2017

1

- Gjenvalg

Øystein Eilertsen

 

2017

1

Forslag fra valgkomiteen:

Øystein Eilertsen

 

Forslag fra årsmøtet: Dag Tommy Larsen.

 

Dag Tommy Larsen - Enstemmig valgt.

Henning Aronsen

 

2017

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Risfjordvassdraget:

 

 

 

 

Stig Olsen

Leder

2017

1

- Gjenvalg

Per Gjerp

 

2017

1

- Gjenvalg

Stein T. Guldbjørnsen

 

2017

1

- Gjenvalg

Forslag fra valgkomiteen:

1 medlem til

 

 

- Håkon Arntzen

- Enstemmig valgt

 

 

 

 

 

Driftsplanutvalget:

 

 

 

 

Lars Magne Hansen

Leder

2018

2

Ikke på valg

Ulf R. Stokvik

 

2017

1

- Gjenvalg

Per Andersen

 

2017

1

- Gjenvalg

Kjell Å. Mentyjervi

 

2017

1

- Gjenvalg

 

 

 

 

 

Navn:

Verv:

På valg:

Ant. år:

Forslag fra valgkom.

Valgkomiteen:

 

 

 

 

Jack Ivar Adriansen

Leder

2017

1

- Gjenvalg

Ernst Rasmussen

 

2017

1

- Gjenvalg

Tore Hammari

 

2017

1

- Gjenvalg

 - Alle valg er enstemmig.

Sak 8.   Valg av representanter til årsmøtet for NJFF avdeling Finnmark 2018

            Inga Mandal og Torstein Johnsrud. I tillegg skal kvinnekontakten, jfr. tidligere årsmøtevedtak.
            Vara: Ernst Rasmussen

             - enstemmig vedtatt.

 Erik Johannesen                                                        Jack Ivar Adriansen

sign                                                                            sign