Innkomne saker til årsmøtet

A)
Strøm nede i Laggo.  Forespørsel fra John O Johansen om vi var interessert i strøm nede på vakthytten. Pris var kr. 480.000.- til sammen. Dette blir fordelt på antall hytter som tilknytter seg. Kraftlaget kunne ta risken for 2 hyttetomter hvis kommunen legger ut tomter for hytter, det blir desto billigere, fordelt på antall hytter som knytter seg til.

Styrets innstilling: Styret ser ikke behov for dette. Da vi har oppgradert 12 V anlegget der nede. Vi kan heller bruke penger på ett kamera nede for overvåkning og telling av oppgang av laks og sjørøye, dette til bruk for å dokumentere bestanden i elven.

 

B)
Anmodning om kjøp av minkfeller til elvene fra Geir K Leinan, da han har sett spor av mink i risfjord, noe vi har nok av i Laggo også. Også kurs i fangst av mink er ønskelig fra Geir. Dette gjelder alle som er interessert i dette.

Styrets innstilling: Foreningen kan kjøpe inn feller hvis noen er interessert i  å røkte disse.

C)
Ekstra vakt for Fut-/Mehamn elvene. Forslag fra Alf N Hansen om å ansette flere vakter pga. av at vakten i Sandfjord har litt for lang strekning og mye folk der i sesongen.

Styrets innstilling: Det er ivaretatt i budsjettforslaget fra styret. Felle røkting i Futelva og vakt samtidig i Mehamn- og Futelva.

D)
Økning av kvoter for elvene. Forslag fra Alf N og noen andre medlemmer om økning av kvoter for laks utfra hva hver enkelt bestand tåler av beskatning. Eks: Futelva  5, Risfjord 10, Sandfjord 15 og Laggo 20.

Styrets innstilling: Styret anbefaler at dagens ordning opprettholdes da vi har en sak på gang angående åpning av 2 kulper i Storfossen. Det kan virke uheldig med økning av kvoter.