PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 08.03.2016

 STED: GAMVIK HANDEL

TILSTEDE: 21 MEDLEMMER

 Sak 1: Åpning ved leder.
            - Leder ønsket velkommen.

 Sak 2: Konstituering av årsmøtet
           Godkjenning av innkalling og saksliste.
            - enstemmig godkjent

             Valg av møteleder og sekretær.
             Forslag: Lars Magne Hansen som møteleder og Torstein Johnsrud som sekretær.
            - enstemmig valgt.

             Valg av protokollunderskrivere.
             Forslag Harald Hansen og Stig Olsen
            - enstemmig valgt

 Sak 3: Beretninger

             Styrets årsberetning
             Leder leste opp årsberetningen fra styret.

            - Kommentar fra Jack-Ivar Adriansen: Gapahuker må inn på aktiviteter i 2016
            - 3 oppdrettslaks tatt i Laggo, også 1 med rognprøve. Ingen tilbakemelding. Kristensen fra FEFO kommenterte dette.
            - Kjell Åge om skjellprøver: Resultat kommer 1 år etter prøvetaking, resultater foreligger derfor ikke til årsmøte.
            - Info om undergruppe i GJFF: Luftgeværskyting på Mehamn skole, vil antagelig starte opp i 2016.
            - Kommentar ang satelittelefon: Ladeproblemer nede i Laggo. Lader utlånt og forsvunnet. Ny lade bør skaffes. Mottaker oppe i Storfossen må dreies ned mot elva
            - Kortsalg: Diff på solgte kort og inntekt skyldes krediterte kort.
            - Kommentar fra Jack-Ivar ang lave fangsttall på blink i Risfjordelva: Mener det meste tas i Koifjorden og på Øra. Økning av limit må inn som egen sak.
            - Harald Hansen: Åpning av Fossen for ungdom opp til 16 år?
              Leder: Må inn som sak når det gjelder regulering.
              Torfinn Vassvik: Fossen er åpen i.h.t. nye reguleringsforskrifter.
            - Ordskifte ang. seint innkomne fangstrapporter.

 Godkjent med disse kommentarer.

             Elveutvalgsrapportene
             Ingen kommentarer til rapportene.
            - enstemmig godkjent

 Sak 4: Regnskap med revisjonsberetning

           - Kommentar til økning av lønnsutfiger fra 2014 – 2015 skyldes at alle stillinger ikke var besatt i 2014. Lønnsøkning for vakter i 2015.
           - Justering av 3 poster knyttet til bl.a. tilskudd til redningspulk, styrehonorar var nødvendig.
           - Kommentar ang. fordringer fra kortselgere har noe med terminalstyr å gjøre, men ikke bare.
           - Kommentar fra Fefo: Når kortselger går konkurs og foreningen får tap bør det søkes om fratrekk i forpaktningsavgifta, som er basert på kortsalg.
           - Revisjonsrapport framlagt. Utestående fordringer er ikke kjent for skyldner og kasserer foreslår å ikke gjøre noen sak av dette nå. Vedtatt.
             Regnskapet enstemmig godkjent.

 Sak 5: Budsjett 2015

 -Alf: Spørsmål om lønn til vakt i Sandfjordelva, Futelva og Mehamnelva. Elveutvalget ber om mer ressurser til vakthold. Det er for store områder.
 -Leder: Flere får gjerne ta oppsynskurs.
 -Replikk: Det bør ikke være medlemmers frivillige arbeid å vakte.
 -Kasserer: Det er økonomi til å ansette.
 -Torfinn: Feil å bruke mer penger til oppsyn. Styret kan vurdere om det skal leies inn folk for kortere perioder.
 -Jon-Erik: Sandfjordelva er for lang til å gripe over alt
 -Alf: Risjordelva er kortere.
 -Torfinn: Fellerøkt og vakttjeneste kan kombineres for bedre økonomi.
 -Alf: Skal vi ha noe å fiske på videre må vi passe på det vi har.
 -Enstemmig vedtatt å bruke midler på ekstra vakthold, gjerne kombinert med fellerøkt. Justert budsjett enstemmig vedtatt.

Sak 6: Innkomne saker.

            Leasing av 3 terminaler.
            Bakgrunn: Alle kortselgere må ha terminaler som tar en rekke kort. Office-Link anbefaler leasing framfor den type leieforhold som hittil har vært.
            Foreningen vil antagelig spare 4-5000 kr pr år.
          -Enstemmig vedtatt.  

Sak 7: Valg

            Leder: Lars Magne Hansen
            Forslag fra valgkomiteen: Tar gjenvalg
            - enstemmig valgt for 2 år

            Kasserer: Haldis Krogh tar ikke gjenvalg
            Forslag fra valgkomiteen: Inga Manndal
            - enstemmig valgt for 2 år

             Kvinnekontakt: Vibeke Myklebust.
             Forslag fra valgkomiteen: Haldis Krogh
            - enstemmig valgt for 2 år

             Vara:   Dag Tommy Larsen
                        Håkon Arntzen

             Kvinneutvalg:
             Kvinnekont.    Haldis Krogh, leder 2 år
                                   Inga Manndal, 1 år
                                   Åsta Jensen, 1 år

            Elveutvalg:
            Laggo:            Forslag fra valgkomiteen:
                                  Inge Nygård, leder
                                  Stein K. Paulsen
                                  Tor Idar Langås         
                                  Knut Mauno
                                - alle enstemmig valgt

 Sandfj.-/Futelva og Mehamnelva:
                                  Forslag fra valgkomiteen:
                                 
Alf N. Hansen, leder
                                  Lasse Granly
                                  Øystein Eilertsen
                                  Henning Aronsen
                               - alle enstemmig valgt 

Risfjord:        Forslag fra valgkomiteen:
                                Stig Olsen, leder   
                                Per Gjerp
                                Stein T. Guldbjørnsen
                             - alle enstemmig valgt

            Revisorer:      Forslag fra valgkomiteen:
                                  Ernst Leinan
                                  Tore Hammari
                                  Per Andersen (vara)
                                - enstemmig valgt

       Driftsplanutvalget: Forslag fra valgkomiteen:
                                   Lars M. Hansen, leder
                                   Ulf R. Stokvik
                                   Per Andersen
                                   Kjell Åge Mentyjervi
                                - enstemmig valgt

             Valgkomite:    Forslag fra valgkomiteen:
                                   Jack Ivar Adriansen, leder
                                   Ernst Rasmussen
                                   Tore Hammari
                                 - enstemmig valgt

Sak 8: Valg av representanter til NJFF Finnmark sitt årsmøte 2017

             Forslag:           Stig Olsen
                                    Jon-Erik Johanessen
                                    kvinnekontakten
                                 - enstemmig valgt

 

Avslutning:
Steinar Kristiansen fra Fefo orienterte om pliktig organisering.

 Møtet slutt kl 19.45

 Harald Hansen                                                          Stig Olsen

Protokollunderskriver                                                protokollunderskriver