Styrets årsberetning for 2015

 

Innledning

Siden forrige årsmøte har styret og utvalgene bestått av følgende personer:

 

Styret

           

Lars M Hansen

Leder

Torstein Johnsrud

Nestleder

Haldis Krogh

Kasserer

Tor Idar Langås

Sekretær

Arnulf Pettersen

Styremedlem

Vibeke Myklebust

Kvinnekontakt

           

Jorunn Svendsen

Varastyremedlem

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

 

Elveutvalgene

 

Laggo:

 

Inge Nygård

Leder

Stein Kyrre Paulsen

 

Tor Idar Langås

 

Knut Mauno

 

 

 

Sandfjordelva/Futelva

 

Alf N. Hansen

Leder

Lasse Granly

 

Øystein Eilertsen

 

Henning Aronsen

 

 

 

Risfjordvassdraget

 

Stig Olsen

Leder

Per Gjerp

 

Stein Tore Guldbjørnsen

 

 

Revisorer

           

Ernst Leinan

Tore Hammari

Per Andersen (Reserve)

 

Driftsplanutvalg

 

Lars M Hansen

Leder

Ulf-Roger Stokvik

 

Per Andersen

 

Kjell Å Mentyjærvi

 

Valgkomitè

 

Jack Ivar Adriansen

Ernst Rasmussen

 

 

 

Medlemsoversikt

 

Pr. 16.03.2015 hadde foreningen 238 medlemmer som hadde betalt kontingenten.

Foreningen anmoder medlemmer om å betale kontingenten før årsmøtet og helst straks de får giro fra NJFF. Dette har med utbetalinger fra NJFF tilbake til foreningen,
og det er viktig for valgkomiteen. Man kan ikke velges til verv i foreningen, og har ikke stemmerett ved valg på årsmøtet hvis kontingent ikke er betalt.

Kat.

Type

Antall

1

Hovedmedlem m/tidskrift

116

2

Medlem under 26 år med tidskrift

  4

3

Medlem under 26 år uten tidskrift

  10

4

Pensjonist-/uføremedlemskap med tidskrift

52

5

Ektefelle/samboer uten tidskrift

37

6

Sidemedlemskap

19

 

 

Kontingent

 

Fra 01.01.2014

 

 

 

 

nr

Forening

Kategorinr

Kategorinavn                           

SatsSentral

SatsDistrikt

SatsLokal  

Kontingent

2004

Gamvik Jff

1

Hovedmedlem m/tidsskrift

510,00

50,00

200,00

760,00

2004

Gamvik Jff

2

Barne-/Ungdomsmedl. m/tids.

265,00

30,00

40,00

335,00

2004

Gamvik Jff

3

Barne-/Ungdomsmedl. u/tidsk.

150,00

30,00

40,00

220,00

2004

Gamvik Jff

4

Pensj./Uføremedle. m/tidsskrift

365,00

30,00

40,00

435,00

2004

Gamvik Jff

5

Familiemedlem u/tidsskrift

145,00

40,00

90,00

275,00

2004

Gamvik Jff

6

Sidemedlem u/tidsskrift

145,00

40,00

90,00

275,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtevirksomhet

 

Styret har avholdt 3 styremøter hvor det har blitt behandlet 10 saker. Det er også avholdt ett telefonmøte(vaktlønn).  Det er også avholdt 2ekstra årsmøter pga rot med regnskapet fra økonomihuset

 

Dugnad

 

Følgende har vært utført av dugnadsarbeider:

-          Dugnad ved oppsetting av gapahuk i Laggo.2 helger.

-          Utedoen ved stormyrholla satt opp.

Kortsalg

 

Kortsalget i sesongen 2015 var totalt på kr. 897 613.-

Totalt antall solgte døgnkort for alle elver var: 1138

Langfjordelva stod for 579 døgn av disse og Sandfjordelva 383 døgn.

Det ble i alt solgt 149 sesongkort. Med frikort for vakter,elveutvalg og styret.Det var en liten nedgang i salget for Laggo.

Se Vedlegg.

 

Fangststatistikk

 

Se vedlegg

 

Dette er de offisielle tallene for sesongen. Fangststatistikken i Scanatura har registrert mer fangst. Det kommer av at ”systemet” var åpen for registrering etter at tallene var sendt FM.

 

Skjellanalyser

 

Det ble også i 2015 samlet inn skjellprøver i Langfjord-, Sandfjord- og Risfj.

Vi har ikke motatt noen svar på disse.

 

Styret ønsker fortsatt at så mange som mulig tar prøver av laks som fanges. Resultatene vil være til stor nytte under utarbeidelsen av driftsplanene, og foreningen får kr.15,- pr. prøve fra NINA.

Alle elvevakter har prøvekonvolutter til utlevering og det vil bli satt ut prøvekonvolutter i beholder ved elvene. Det er også tatt pukkellaks på stang i øvre del av Langfjordelva, ett individ som leder vet om.

 

Utbedring av laksetrappene i Langfjordelva

 

Det er ikke gjort noe med laksetrappen i elven.

 

Tildelte midler

 

Fra

For

Beløp

NJFF

Andel av kontingent

  30 300

NJFF

Momskompensasjon

  32 510

SNO

Langfjorddalen naturreservat (oppsyn)

  20 000

Grasrotandel

Tildeling

    2 525

NINA og Havforskningsinst.

Fiske etter oppdrettslaks Laggo

    3 000

Dykking i Langfjordelva.

 

Det ble ikke dykket i elven.

 

Sammendrag av elvevaktenes rapporter

 

Alle de 5 engasjerte elvevaktene har levert rapporter til styret. De gir en kort oppsummering av sesongen. Det som er utført av vedlikehold og det som bør utføres/utbedres i kommende sesong. Alle vaktene i Langfjordelva har i tillegg levert rapport med timelister til SNO.

 

Oppgaver i 2016

 

Foreningen har fortsatt noen oppgaver som må utføres i 2016.

 

Her er noen av disse:

-          Dykke og telle laks i mesteparten av Langfjordelva etter avsluttet fiskesesong.

-          Fortsette renovering av den gamle vakthytta i Storfossen.

-          Rundvask av nye vakthytta i Storfossen.

-          Dugnadshelg på vakthytta i Risfjorden

-          Bistå ved de avsluttende arbeidene ved laksetrappene i Langfjordelva

-          Kjøre ned ved fra kraftlinjetrasèen langs Langfjordelva og søppel fra laksetrappene

-          Transportere utstyr opp til Direktorathytta

-          Fortsette samarbeidet med SNO om vakthold i Naturreservatet i Langfjorddalen

-          Fortsette arbeidene med driftsplanene

-          Sette opp postkasser til mottak av skjellprøver ved innfartsårene til alle elvene

 

Det vil også bli avholdt ett medlemsmøte ikke så lenge ettter årsmøtet. Dette er i forhold til fiske i Risfjordelva og den pliktige organiseringa. Det vil også være representanter fra Fefo på dette møtet.

Etter medlemsmøtet vil representanter fra GJFF og Fefo ha møtet med rettighetshaverne på øra.

 

Vi har anmeldt to forhold for ulovlig fiske. Disse er henlagt pga bevisets stilling.

 

Gamvik skole ved Torfinn Vassvik fikk utdelt fiskestenger for å ta med seg elevene på fisketur.

En klasse ved Mehamn skole fikk disp for å fiske i Laggo etter sesongslutt. GJFF skulle få bilder fra disse turene, men det er fortsatt ikke kommet til leder.

 

Gjff vil gjerne sende noen på instruktørkurs for jegerprøven.

 

 

Mehamn, den 2.mars 2016

 

 Styret i Gamvik jff