gjennomgang av vilkår for oppsynshytter

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til den pågående høringen av forslag til ny forpaktningsordning i anadrome vassdrag.

I forbindelse med høringen ønsker vi å presisere vedrørende forslag til avtale om oppsynshytte som er sendt ut. Dette forslaget gjelder i utgangspunkt kun for nye oppsynshytter. FeFo ber derfor om innspill på framtidig politikk ved oppsetting av oppsynshytter i forbindelse med forpaktning av våre anadrome vassdrag. 

Når det gjelder eksiterende hytter så ønsker FeFo en full gjennomgang av disse for å skape en forutsigbarhet ved eventuelle endringer av forpakter.  Til disse er det knyttet ulike vilkår fra grunneier (Statskog/FeFo) og kommune. FeFo forholder seg til gjeldende vilkår for eksisterende oppsynshytter/foreningshytter. Det betyr at hytter det ikke foreligger særlige vilkår for, vil ikke berøres ved eventuelt skifte av forpakter. For hytter det foreligger særlige vilkår for, f.eks. vilkår om at hyttene kun skal brukes i forbindelse med oppsyn, vil det foretas en gjennomgang med dagens forpaktere om hvorvidt disse skal over på ny avtale eller om eksisterende vilkår fortsatt skal gjelde. I denne gjennomgangen vil også forutsetninger for eventuell overgang til ny avtale avklares.    

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler  FORMTEXT Steinar N. Christensen på telefon  FORMTEXT 905 03 329.

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin
Einar J. Asbjørnsen/sign.
leder - utmark

                                                                      Steinar N. Christensen/sign.
                                                                                        utmarksforvalter