Høringsfristen på revisjon av forpaktningsordningen utsettes

 

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til utsendte høringsbrev av 11.11.2013 Høring – Revisjon av forpaktningsordning for anadrome vassdrag.

FeFo utøver eierskapet av FeFo-grunnen på vegne av hele Finnmarks befolkning og innenfor de rammer som settes av finnmarksloven.  Det er derfor ønskelig med en bred deltagelse og FeFo ønsker at flest mulige bidrar med sine innspill i høringen.

Frem til 2006 var lakseelvene i Finnmark plassert i fire kategorier ut fra fangstmengde, og Statskog bestemte pris og typer kort forpakterne fikk selge. I tillegg måtte forpakterne søke og få godkjent eventuelle endringer i fiskeregler, soneinndeling og begrensninger i antall kort. I 2007 innførte FeFo nye retningslinjer for forpaktning og overførte til forpakterne selv å bestemme korttyper, priser, fiskeregler, soneinndeling og kortbegrensning. Retningslinjene ble revidert i 2010, og disse gir dagens forpaktere et større handlingsrom enn hva som var tilfelle før FeFos tid.

Den pågående høringen har skapt stort engasjement og FeFo har mottatt flere henvendelser med ønske om forlenget høringsfrist. Saken er omfattende og kompleks og FeFo mener det er viktig at høringspartene får nødvendig tid til å komme med sine innspill.

Med bakgrunn i dette har FeFo besluttet at høringsfristen forlenges til 31. mars 2014.

Det betyr at et nytt regelverk for forpaktning først vil gjelde fra og med 2015.

De forpaktningskontraktene som går ut 31.12.2013 vil bli forlenget med ett år.

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler  FORMTEXT Steinar N. Christensen på telefon  FORMTEXT 905 03 329.

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin
Einar J. Asbjørnsen/sign.
leder - utmark

                                                                      Steinar N. Christensen/sign.
                                                                                        utmarksforvalter