Fremlagt på møte 07.11.2013
Styresak 60/2013
Saknr. 13/00903
Arknr. 732.0

Høring revisjon av retningslinjer forpaktning av laksevassdrag og forpaktningskontrakt

1. Innledning

Finnmarksloven § 26 - Lokal forvaltning av jakt og fiske – gir FeFo anledning til å tildele lokale organisasjoner og sammenslutninger som har som formål å fremme allment jakt, fangst og fiske, særskilt rett til å forvalte utøvelsen for dette på nærmere angitte områder av Finnmarkseiendommen. FeFo har i dag benyttet denne muligheten til, blant annet å forpakte bort fiskeretten i om lag 50 anadrome vassdrag i Finnmark.

Forpaktning av fiskeretten skal skje i tråd med Finnmarkslovens bestemmelser. FeFo har et ansvar for at dette skjer, og regulerer forpaktning gjennom retningslinjer og kontrakter med forpakter.

De siste årene har det skjedd en markant økning i inntektene forpakterne får fra fiskekortsalg. Dette er verdier som forvaltes på vegne av befolkningen i Finnmark. I 2007 var omsetningen av fiskekort 4,7 mill. kr mens den i 2013 økte til over 9 mill. kr. Dette er en økning på nesten 100% på 6 år. Av de 9 millionene beholder forpakterne ca 7,5 mill kr, mens FeFo mottar i overkant av 1,5 mill kr i forpaktningsgebyr.

FeFos forpaktningsgebyr har ikke vært tilstrekkelig til å dekke FeFos administrasjon av forpaktningsordningen og inntektene fra forpaktning fordeles ikke jevnt mellom forpakterne. I 2013 står 6 av 50 vassdrag for om lag 70% av omsetninga. Det innebærer at økonomien til ulike forpaktere blir veldig forskjellig, og det samme blir forutsetningene for å gjennomføre forvaltningstiltak i vassdragene.

Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse med fornying av forpaktningen av Vestre Jakobselv. Som en konsekvens av denne saken ba styret i april om en gjennomgang av hele forpaktningsordningen med kontrakter, retningslinjer og oppsynshytter.

2. Høring

For å sikre en åpen prosess og forankring hos brukerne har direktøren sendt ut et bakgrunnsnotat med tema for høring til brukerne og gjennomført to innspillsmøter i hhv Stabbursnes 16.oktober og Tana 17. oktober. Brukerne fikk på møtene komme med innspill til bakgrunnsnotatet. Notatet sammen med skriftlige og muntlige innspill er vedlagt og danner bakgrunn for en høring på revisjon av eksisterende retningslinjer for forpaktning av laksevassdrag i Finnmark, samt utforming av forpaktningskontrakt.

Direktøren ser behov for å forankre høringen i styret før den sendes ut til brukerne. Direktøren legger opp til følgende større endringer i forestående høring:

1. Varighet av forpaktningskontrakt

Finnmarksloven åpner for bortforpaktning i 10 år, og strategiplanen slår fast at FeFo skal være en langsiktig og forutsigbar grunneier. Det har vært mange positive tilbakemeldinger på 10 års varighet av forpaktningskontrakter under innspillsmøtene.

Side 2 av 5

På bakgrunn av dette ønsker direktøren å høre på bruk av 10 års forpaktningskontrakter.

2. Overføring av hytter

Det er behov for en tydeliggjøring av hvordan driftsutstyr og oppsynshytter skal håndteres ved forpaktning og en gjennomgang av samtlige eksisterende bygninger tilknyttet forpaktning. Det legges opp til en gjennomgang og klargjøring av dagens avtalegrunnlag - herunder forholdet til offentligrettslig regelverk - for hyttene med tanke på forutsigbarhet ved eventuell endring av forpakter.

3. Regnskap

Forpakterne forvalter store verdier på vegne av fellesskapet og FeFo ser det som viktig at det er åpenhet om hvordan disse verdiene brukes. Dette har det kommet klare innspill på i avholdte møter. FeFo vil høre på forhold knyttet til åpenhet rundt regnskapsføringa til forpaktere.

4. Salg av fiskekort i forpakta vassdrag

FeFo skal være en forutsigbar forvalter av ressursene, og har et ansvar for at tilgangen til fisket for ulike brukere er forutsigbar. Direktøren ser det som en fordel at FeFo har ensartede ordninger for fiskekortsalg, som ivaretar hensynet til Finnmarks befolkning samt øvrige brukere. Det har vært blanda kommentarer fra brukerne på innspillsmøtene til hvorvidt FeFo skal legge føringer for fiskekorttyper og til hvem som skal få kjøpe sesongkort og om det skal være krav om å ha tilgjengelige kort når fisket skjer.

FeFo vil høre på en felles ramme for hvem som skal få kjøpe sesongkort i et forpaktet vassdrag og på om en andel av dagskort skal være tilgjengelige for salg den dag fisket skjer.

5. Prisramme

Fiskekortprisene i ulike forpakta vassdrag på Finnmarkseiendommen varierer i dag sterkt. FeFo har et ansvar for å sikre at prisingen i vassdragene er riktig og forutsigbar for alle brukerne. Det innebærer at prisene verken skal være for lave (man tar ikke ut verdiene i vassdraget) eller for høye (kan virke ekskluderende). I innspillsmøtene har det vært blandet tilbakemelding på innføring av prisramme, mange forpaktere er skeptiske og ønsker å kunne bestemme selv.

FeFo vil høre på innføring av prisramme for priser på fiskekort og kategorisering av vassdrag etter omsetning.

6. Økning i forpaktningsavgift for forpaktere med stor omsetning

Omsetningen i de ulike vassdragene varierer sterkt, og av 50 vassdrag står seks for om lag 70% av omsetningen.

Forpaktningsavgiften som FeFo mottar dekker i dag ikke FeFos administrasjon med ordningen og sikrer heller ikke at størrelsen på tilskudd som gis fra FeFo til foreningene er tilfredsstillende for en god forvaltning i vassdragene.

FeFo ser behov for å øke forpaktningsavgiften og ønsker å høre på en ordning der store forpaktere bidrar med mer enn i dag. Det har kommet ulike innspill på økning i forpaktningsavgiften under innspillsmøtene, hvor de store forpakterne har pekt på at økonomien ikke er bra på tross av at omsetningen er stor, mens representanter fra mindre forpaktere har ytret behov for å øke tilskuddsordningens størrelse og foreslått at de store vassdragene må bidra med mer.

7. Økning i tilskuddsordning

FeFo vil høre på å øke tilskuddsordningens størrelse slik at en større andel av verdiene som skapes gjennom fiskeretten i vassdragene, omfordeles til de vassdragene der behovet for tilskudd er størst.

8. Informasjon om bruk av fiskekortinntekter på alle fiskekort

Side 3 av 5

FeFo har fått innspill om at hva forpaktningsavgiften går til må synliggjøres. FeFo vil høre på ordninger som sikrer at bruken av forpaktningsavgiften blir synliggjort.

9. Desinfisering

FeFo ser behov for en forutsigbarhet i forhold til hvordan desinfisering skjer og hvor den er gyldig og vil høre på en ordning som sikrer at alle forpakta vassdrag har felles bestemmelser om desinfisering.

Direktøren tar forbehold om at mindre endringer kan tilkomme.Endringene vil bli innarbeidet i eksisterende retningslinjer før nye retningslinjer og forsalag til ny kontrakt sendes på høring til brukerne.

Vedlegg:

1. Bakgrunnsnotat med oppsummering av innspill fra innspillsmøter.

Side 4 av 5

Direktørens innstilling:

Styret tiltrer direktørens forslag til endringer i forestående høring, og saken sendes på høring til brukerne jf Finnmarkslovens §27.

Side 5 av 5