Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

1 Kontraktsparter:

Bortforpakter: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo), org.nr. 989031636

Forpakter: XXXXXXXXXX , org.nr. xxx

2 Rettighetsområde:

FeFo forpakter bort fiskeretten på anadrom strekning i XXXX vassdrag i XXX kommune. Fylkesmannen angir anadrom strekning.

3 Forpaktningsperioden, adgang til oppsigelse, og reforhandlinger:

Forpaktningsperioden regnes fra og med XXXXXXX til og med XXXXXXX.

Denne kontrakten kan sies opp skriftlig av begge parter. Ved oppsigelse opphører kontrakten 31. 12. det året oppsigelsen skjer. Eventuell oppsigelse skal skje minimum tre måneder før årsskiftet.

Forhandlinger om ny avtaleinngåelse kan starte 6 måneder før denne kontrakten utløper. Forpakter har ingen fortrinnsrett til inngåelse av ny forpaktningskontrakt.

4 Forpaktningsavgift:

Det betales en årlig avgift som er i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer vedtatt av FeFo. Forpaktningsavgiften beregnes ut fra brutto kortsalg inklusive verdien av frikort. Frikort til reindriftsutøvere og ungdom ikke medregnet.

Avgiftssatsen kan endres med 3 måneders skriftlig varsel.

Forpaktningsavgiften betales etterskuddsvis etter påkrav fra FeFo. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gjeldende lovgivning.

5 Forpakters rettigheter:

I medhold av forpaktningskontrakten har forpakter rett til å selge fiskekort, forestå oppsyn, lage fiskeregler og drive skjøtsel av vassdraget. Rammene for dette fremgår av denne kontrakt, FeFos retningslinjer og Finnmarksloven.

Forpakter gis rett til å lage driftsplan for vassdraget.

6 Forpakters plikter:

Forpakter skal forvalte utøvelsen av fisket i samråd med FeFo i henhold til det til enhver tid gjeldende lovverk og de retningslinjer som FeFo fastsetter.

Fiskekortinntektene skal i all hovedsak disponeres til drift av forpakta vassdrag.

Forpakter plikter å rette seg etter pålegg fra FeFo innen de tidsfrister som blir angitt. Det

er forpakters ansvar å holde seg oppdatert på lovverk, FeFos retningslinjer og FeFos

pålegg.

6.1 Kortsalg:

Forpakter plikter å selge fiskekort i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Alle fiskekort skal være personlige. Forpakter som selger kort for mer enn kroner

200 000, skal bruke et webbasert kortsalgssystem som kontinuerlig viser omsetning.

FeFo skal ha innsyn i dette systemet.

6.2 Rapporteringsfrister til FeFo:

a) Årsberetning og regnskap sendes inn når det er godkjent, og senest 1. mars

påfølgende år. Regnskap skal føres etter mal fra norsk regnskapsstandard.

b) Informasjon om fiskeregler, korttyper, evt. begrensninger i antall kort og priser samt

informasjon om kontaktperson skal være levert innen 1. mars.

c) Oversikt over kortsalget skal være levert innen 1. november.

d) Fangsrapport skal være levert innen 1 måned etter fisketiden er over for respektive

fiskearter og senest innen 15. oktober.

6.3 Årsberetning:

Årsberetningen skal inneholde informasjon om gjennomført oppsyn og

tilretteleggingstiltak gjort i vassdraget samt annen informasjon som er relevant for FeFo.

6.4 Driftsplan:

Forpakteren skal i samråd med FeFo utarbeide driftsplan for vassdraget innen 2 år fra

avtaleinngåelse. Driftsplanens innhold skal være i tråd med offentlige krav. Driftsplanen

skal sendes på lokal høring og godkjennes av FeFo. Planen skal rulleres etter behov.

6.5 Oppsyn:

Forpakteren plikter å bekoste og organisere et tilfredsstillende oppsyn i vassdraget, også

utenom fiskesesongen. FeFos retningslinjer for det frivillige oppsynet skal følges.

Oppsynet skal ha nødvendig opplæring og legitimasjon fra foreningen som tilkjennegir at

de er oppsyn.

6.6 Synliggjøring av FeFo:

FeFos logo skal være godt synlig på aktuelle publiseringssteder som internettsider,

oppslag, brosjyrer, dokumenter og annen brukerinformasjon tilknyttet forpaktningen av

vassdraget. Kort informasjon fra FeFo som synliggjør hvilke tiltak som har fått støtte fra

tilskuddsordningen, skal trykkes på alle fiskekort.

6.8 Særlige bestemmelser

7 FeFos plikter og rettigheter

FeFo kan gi pålegg knyttet til organisering av fisket når dette anses nødvendig for å

bringe organiseringen i tråd med gjeldende lovgivning og retningslinjer.

FeFo skal veilede forpakter om de regler som gjelder, herunder hva som forventes av

forpakter i forhold til denne kontrakt.

7.1 Driftsplan

FeFo skal veilede i arbeidet med driftsplaner.

7.2 Oppsyn

FeFo kan gi pålegg om oppsynets organisering, herunder om samarbeidsorganer.

7.3 Rettighetsområde

FeFo kan innskrenke forpaktet strekning.

7.4 Innsyn og kontroll

FeFo har rett til å kontrollere foreningens regnskap og foreta andre undersøkelser for å kontrollere at de innsendte oppgaver og drift er i samsvar med de avtalte vilkår. Videre har FeFo rett til innsyn i alle saker som vedrører utøvelsen av forpaktningen.

7.5. Informasjon om tilskuddsordning

FeFo plikter årlig å utarbeide en kort tekst til bruk på fiskekort som synliggjør hvilke tiltak som har blitt gitt støtte fra FeFos tilskuddsordning foregående år.

8 Bestemmelser ved opphør av kontrakt:

Driftsløsøre knyttet til forpaktning av vassdraget (eksempelvis utedo, skilt, søppelbøtter, m.v.) overføres vederlagsfritt til den som måtte overta driften av vassdraget. Driftsløsøre kjøpt inn før denne kontrakten undertegnes forhandles det særskilt om i forhold til overføring.

9 Ansvarsbestemmelser:

FeFo er ikke ansvarlig for lån som forpakter tar opp.

FeFo er ikke ansvarlig for arbeidsforhold som forpakter inngår.

FeFo er ikke erstatningsansvarlig for skade som skyldes forpakter.

10 Mislighold:

Vesentlig mislighold av kontrakten fra forpakters side anses som kontraktsbrudd og gir FeFo rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold regnes alltid:

a) Manglende innbetaling av forpaktningsavgift, forutsatt at det er gitt skriftlig varsel med en måneds betalingsfrist.

b) Forpaktning i strid med godkjent driftsplan, gjeldende lovverk, eller FeFos pålegg etter at forpakter er gitt rimelig frist til å rette opp i forholdet.

c) Eventuelt andre forhold som må anses som vesentlige.

Gjentatte kontraktsbrudd av mindre vesentlig karakter kan også anses som vesentlig mislighold som gir grunnlag for å heve kontrakten eller diskvalifiserer til fornying av kontrakten.

Før FeFo kan heve kontrakten skal forpakter få rimelig tid til å rette opp forholdene.

11 Oppsynshytter:

Det skal inngås egne avtaler om oppsynshytter som er etablert eller blir etablert i medhold av forpaktningskontrakten. Dette vil være en sideavtale til forpaktningskontrakten. Eventuelle inntekter fra oppsynshyttene skal reguleres i særskilt avtale. Ved eventuelt skifte av forpakter/forvalter av vassdraget, følger oppsynshytta med forpaktningen/forvaltningen etter avtale.

For denne kontrakten inngår følgende oppsynshytter (gnr/bnr/fnr):

Hytte nr 1:

Hytte nr 2:

Avtalen er opprettet og underskrevet i to eksemplarer. Partene beholder hvert sitt eksemplar.

Lakselv, den ________

__________________________ __________________________

For forpakter For FeFo

Vedlegg:

FeFos retningslinjer for forpaktning av anadrome vassdrag, vedtatt xx.xx.xxxx.

Eventuelle avtaler om oppsynshytter vedlegges