Høringsbrev 07/06

Hovedkontor Lakselv Telefon/Telefovdna 09975 post@fefo.no

Postadresse FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ Telefaks/Telfáksa 7895 3888 www.fefo.no NO 989 480 731 MVA

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min čuj.

11.11.2013 13/00903 SCH

732.0 ()

Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj.

adresseliste

HØRING - REVISJON AV FORPAKTNINGSORDNING FOR ANADROME VASSDRAG

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til tidligere invitasjon til å komme med innspill angående FeFos revisjon av forpaktningsordningen for anadrome vassdrag.

Vedlagt er FeFo sitt forslag til endring av retningslinjer og kontrakter. Det er også lagt ved en oppsummering av de innspillene som kom inn.

Retningslinjene er utformet for å gi en fullstendig beskrivelse av forpaktningsordningen. Hvilke krav og forventninger FeFo har til en forpakter og hvilke plikter FeFo har overfor forpakterne. Kommentarene til enkelte av punktene er ment å være utfyllende og oppklarende.

Retningslinjene og kontraktene vil være de juridiske dokumentene man har å forholde seg til i avtalen mellom forpakter og FeFo. Disse vil gjelde fra den dagen de er undertegnet av begge parter og fremover. Gamle avtaler vil håndteres individuelt og ved behov.

I forpaktningsavtalen vil det bli endringer i formuleringer slik at disse tilfredsstiller forskrift om pliktig organisering og drift av anadrome vassdrag.

FeFo ber om at høringssvar sendes til post@fefo.no innen 5. desember.

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Steinar N. Christensen på telefon 905 03 329.

Med hilsen/Dearvvuođaiguin

Einar J. Asbjørnsen

leder - utmark

Steinar N. Christensen/sign.

utmarksforvalter

Vedlegg: Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske

Avtale for oppsynshytte

Retningslinjer desinfisering

Oppsummering av innspill

Styresak høring på revisjon av retningslinjer for forpaktning