RESULTATBUDSJETT   
for Gamvik jeger- og fiskerforening  
 
 
Budsjett 2014
 
Inntekter, netto kortsalg 650 000
Momskompensasjon, skjellprøver og hytte/badstuleie . 40 000
Kontigenter+ Kr.30.000 fra SNO 60 000
Sum Driftsinntekter 750 000
Prosjekter:   
Renovering av hytta i Risfjorden 40 000
Dykking  20 000
Sum utgifter prosjekter 60 000
DEKNINGSBIDRAG 690 000
 
 
Utgifter  
 
Forpaktningsavgift (Fefo) 120 000
Avtale Scanatura 63 000
Provisjon kortselgere (10%) 65 000
Lønn og diettkostnader (11 månedsverk) 235 000
Yrkesskadeforsikring 5 000
Administrasjon 20 000
Avskrivning hytter * 40 000
Avskrivning utstyr * 4 000
Vedlikehold/ drift av hytter  60 000
Forsikringer (hytter og innbo) 28 000
Regnskap 5 000
Festeavgift (Fefo) og eiendomskatt  8 000
Kurs og møter 15 000
Bilgodtgjørelse 5 000
Administrasjongodgjørelse (leder, kasserer og øvrig styre) 29 500
Terminalleie 27 000
Tilskudd til andre og kontigenter 3 000
Sum utgifter 732 500
 
DRIFTSRESULTAT -42 500
 
Renteinntekter 1 500
Renteutgifter og gebyrer 1 000
 
 
 
Netto finanskostnader -500
 
RESULTAT -42 000