Styrets årsberetning for 2013

 

Innledning

Siden forrige årsmøte har styret og utvalgene bestått av følgende personer:

 

Styret

           

Kjell-Åge Mentyjervi

Leder

Torfinn Vassvik

Nestleder

Haldis Krogh

Kasserer

Lars Magne Hansen

Sekretær

Jon Erik Johannesen

Styremedlem

Vibeke Myklebust (m)

Kvinnekontakt

           

Jorunn Svendsen

Varastyremedlem

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

 

Elveutvalgene

 

Laggo:

 

Jon Erik Johannesen

Leder

Inge Nygård

 

Stein Kyrre Paulsen

 

Kolbjørn Nygård

 

Tor Idar Langås

 

 

 

Sandfjordelva/Futelva

 

Alf N. Hansen

Leder

Lasse Granly

 

Øystein Eilertsen

 

 

 

Risfjordvassdraget

 

Stig Olsen

Leder

Per Gjerp

 

Freddy Guldbjørnsen

 

 

Revisorer

           

Harry Pedersen

Kevin Johansen

Per Andersen (Reserve)

 

Driftsplanutvalg

 

Kjell-Åge Mentyjervi

Leder

Ulf-Roger Stokvik

 

Per Andersen

 

Roy Wraanes

 

 

 

 

Valgkomitè

 

Jack Ivar Adriansen

Tor Idar Langås

Ernst Rasmussen

 

 

 

Medlemsoversikt

 

Pr. 06.02.14 hadde foreningen 212 medlemmer som hadde betalt kontingenten.

 

Kat.

Type

Antall

1

Hovedmedlem m/tidskrift

111

2

Medlem under 26 år med tidskrift

    2

3

Medlem under 26 år uten tidskrift

    6

4

Pensjonist-/uføremedlemskap med tidskrift

   52

5

Ektefelle/samboer uten tidskrift

   27

6

Sidemedlemskap

   14

 

 

Kontingent

 

Fra 01.01.2014

 

 

 

 

nr

Forening

Kategorinr

Kategorinavn                           

SatsSentral

SatsDistrikt

SatsLokal  

Kontingent

2004

Gamvik Jff

1

Hovedmedlem m/tidsskrift

510,00

50,00

200,00

760,00

2004

Gamvik Jff

2

Barne-/Ungdomsmedl. m/tids.

265,00

30,00

40,00

335,00

2004

Gamvik Jff

3

Barne-/Ungdomsmedl. u/tidsk.

150,00

30,00

40,00

220,00

2004

Gamvik Jff

4

Pensj./Uføremedle. m/tidsskrift

365,00

30,00

40,00

435,00

2004

Gamvik Jff

5

Familiemedlem u/tidsskrift

145,00

40,00

90,00

275,00

2004

Gamvik Jff

6

Sidemedlem u/tidsskrift

145,00

40,00

90,00

275,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtevirksomhet

 

Styret har avholdt 6 styremøter hvor det har blitt behandlet 16 saker. Det har også blitt avholdt et telefonmøte og et møte med elveutvalgslederne.

 

Foreningen har også vært representert på årsmøte til NJFF – avd. Finnmark og Fefos forpaktersamling i Lakselv.

 

 

Dugnad

 

Følgende har vært utført av dugnadsarbeider:

-          Klargjøring av vakthytter før vaktsesongen

-          En dugnadshelg i Storfossen i forbindelse med renovering av den gamle vakthytta

-          Dugnad på vakthyttene i Sandfjordelva og Futelva; samt Reinpolitihytta

-          En dugnadshelg i Risfjorden

-          Dykking i sesongen i Langfjordelva (midtveisevalueringen)

-          Bistand under innsamling av melke av hannlaks i Langfjordelva

 

Kortsalg

 

Kortselger

Laggo

Sandfjorden

Risfjorden

Futelva

Mehamn

Sum

Administrator

4.520

-

275

-

-

4.795         

Bøgeberg

151.135

20.850

2.180

-

-

174.165

Gamvik mus.

9.680

38.860

28.165

1.050

-

77.755

Lystfiskeren

13.350

5.165

715

140

210

19.580

Mehamn b&r

66.215

103.345

14.530

4.825

4.440

193.355

Rustef. Esso

264.230

985

14.650

-

-

279.865

Holmen (Laggo)

3.410

-

-

-

-

3.410         

T.Kollstrøm(sms)

4.455

-

-

-

-

4.455         

Storfossen

21.835

-

-

-

-

21.835       

Timo (sms)

-

-

4.760

-

-

4.760         

Sum:

534.375

169.205

60.515

6.015

4.650

774.760

Sum(inkl. sms)

538.830

169.205

65.275

6.015

4.650

783.975

 

Kortsalget i sesongen 2013 var totalt på kr. 783.975

Totalt antall solgte døgnkort for alle elver var: 2.792

Langfjordelva stod for 1.606 døgn av disse og Sandfjordelva 775 døgn.

Det ble i alt solgt 139 sesongkort.

 

Fangststatistikk

 

 

 

Laks under 3kg

Antall        Vekt

Laks 3-6,9 kg

Antall        Vekt

Laks f.o.m. 7kg

Antall        Vekt

Laks totalt

Antall         Vekt

Sjøørret

Antall         Vekt

Sjørøye

Antall         Vekt

Futelva

6

7,1

1

5,5

 -

7

14,6

2

1,4

1

0,6

Catch & Release

1

0,5

1

3,5

-

-

2

4

2

0,9

5

4,2

Langfjordelva 

366

590

226

1054

41

351

633

2005

16

14,5

194

162

Catch & Release

337

538

119

500

23

166

479

   1204

12

8

241

155

Mehamnelva

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,0

-

-

Catch & Release

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

Risfjordvassdr.

53

83

42

167,5

1

8

95

259

59

55,5

100

103

Catch & Release

26

42

18

75

-

-

44

118

3

3

30

37

Sandfjordelva

211

359

82

300

-

-

293

659

2

2

2

1,6

Catch & Release

99

158

73

277

-

-

172

435

2

1

4

2,4

 

Dette er de offisielle tallene for sesongen. Fangststatistikken i Scanatura har registrert mer fangst. Det kommer av at ”systemet” var åpen for registrering etter at tallene var sendt FM.

 

 

 

Skjellanalyser

 

Det ble også i 2013 samlet inn skjellprøver i Langfjord-, Sandfjord- og Risfjordelva. Foreningen har mottatt resultatene fra 2012. De viser følgende:

 

Elv:

Antall prøver analysert

Antall oppdrettslaks:

Langfjordelva

53

 2 og 2 usikre

Sandfjordelva

48

 0

Risfjordelva

 7

 1 usikker

 

Styret ønsker fortsatt at så mange som mulig tar prøver av laks som fanges. Resultatene vil være til stor nytte under utarbeidelsen av driftsplanene og foreningen får kr.15,- pr. prøve fra NINA.

 Vi har nå mottatt postkasser fra Havforskningsinstituttet til utplassering ved innfartsveiene, slik at innsamlingen blir lettere.

Alle elvevakter har prøvekonvolutter til utlevering og det vil bli satt ut prøvekonvolutter i beholder ved elvene.

 

Utbedring av laksetrappene i Langfjordelva

 

Det ble av forskjellige grunner ikke utført noen arbeider på laksetrappene i år 2013.

Fra fylkesmannen har vi mottatt signaler om at deler av enkelte av laksetrappene skal fjernes i 2014. Det skal også støypes i de som ble klargjort i 2012. Til dette er det gitt ytterligere kr. 100.000,- fra DN.

 

Innsamling av melke av hannlaks i Langfjordelva

 

Torsdag den 26. september besøkte 3 personer fra Veterinæinstituttet i Trondheim Langfjordelva.

Hensikten med besøket, var å fange inntil 15 hannlaks. Melke av disse skulle fryses ned og lagres i en genbank. 3 av foreningens medlemmer bistod teamet med transport, utsetting/opptaking av lagringsbur og fangst. I løpet av dagen ble det kun fanget 4 hanner. Det ble opplyst fra Veterinærinstituttet, at det i 2014 må fanges minimum 25 hannlaks.

Foreningen har nå rekvirert egnet garnbruk til dette arbeidet.

 

 

Tildelte midler

 

Fra

For

Beløp

NJFF

Andel av kontingent

  29.220

NJFF

Momskompensasjon

  39.111

SNO

Langfjorddalen naturreservat (oppsyn)

  30.000

Grasrotandel

Tildeling

    2.580

NINA og Havforskningsinst.

Skjellprøver

    2.092

 

Sum:                                                             

103.003

 

 

 

 

Sammendrag av elvevaktenes rapporter

 

Alle de 5 engasjerte elvevaktene har levert rapporter til styret. De gir en kort oppsummering av sesongen, hva som er utført av vedlikehold og hva som bør utføres/utbedres i kommende sesong. Alle vaktene i Langfjordelva har i tillegg levert rapport med timelister til SNO og registrert de mest brukte leirplasser (foto og GPS-posisjon).

 

Det ble ikke meldt om noen ulovlige forhold i fiskesesongen 2013.

 

Telekommunikasjon

 

Foreningen kjøpte som budsjettert inn 4 satellitt-telefoner til elvevaktene. Utfordringen som nå gjenstår, er å bedre forholdene for GSM-telefonen nede i Laggo eller kjøpe inn IP-enhet til ICEen.

 

Oppgaver i 2014

 

Foreningen har fortsatt noen oppgaver som må utføres i 2014.

 

Her er noen av disse:

-          Dykke og telle laks i mesteparten av Langfjordelva etter avsluttet fiskesesong.

-          Fortsette renovering av den gamle vakthytta i Storfossen.

-          Dugnadshelg på vakthytta i Risfjorden

-          Bistå ved de avsluttende arbeidene ved laksetrappene i Langfjordelva

-          Kjøre ned ved fra kraftlinjetrasèen langs Langfjordelva og søppel fra laksetrappene

-          Transportere utstyr opp til Direktorathytta

-          Fortsette samarbeidet med SNO om vakthold i Naturreservatet i Langfjorddalen

-          Fortsette arbeidene med driftsplanene

-          Representere Fefo i jordskiftesaken i Risfjorden

-          Bygge gapahuk ved ”Tomholla” i Laggo?

-          Sette opp postkasser til mottak av skjellprøver ved innfartsårene til alle elvene

 

Viser ellers til rapportene fra elveutvalgene og regnskapet.

 

 

 

Mehamn, den 8. Februar 2014

 

 

Styret i Gamvik jff