PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 27.02.2014

 

STED: GAMVIK HANDEL A/S

TILSTEDE: 16 MEDLEMMER

 

 

Sak 1:  Åpning ved leder

 

Sak 2:  Konstituering av årsmøtet

 

            Godkjenning av innkalling og saksliste

            - enstemmig godkjent

 

            Valg av møteleder og sekretær.

            Forslag Kjell Åge som møteleder og Lars Magne som sekretær

            - enstemmig valgt

 

            Valg av protokollunderskrivere.

            Forslag Nils Isaksen og Jan Urskog

            - enstemmig valgt

 

Sak 3:  Beretninger

 

            Styrets beretning: Leder gikk gjennom styrets beretning.

 

Spørsmål fra Ulf Vassvik om de øverste trappene i Laggo fungerte og om hva som skal gjøres med disse.

 

Jack I. spurte om kortsalg i Risfjord.

Elvevaktene selger bare forlengelse av kortet.

 

Henry spurte om det gikk å bygge et overheng ved inngangspartiet på gammelhytta i storfossen.

Han syns ellers at den var blitt fin.

Det var snakket om at det skulle bygges ett overheng tidligere, sa leder.

 

Elveutvalgene

 

Laggo: Ottar Olsen spurte om den gamle telegrafstua.

Den er blitt museum nå.

 

Ellers ingen kommentarer til beretningen.

 

Risfjord: Ingen kommentarer.

 

Sandfjordelva, Futelva og Mehamnelva: Ingen kommentarer.

 

Sak 4:  Regnskap 2013

 

            Spørsmål fra Henry J. om stenging av fosseområdet ved den øverste vakthytta kunne ha noe med at det ikke blir solgt mer kort av vakta oppe.

            Dette er vi ikke sikre på. Kan også være varmen der inne som var en medvirkende årsak.

 

            Spørsmål fra Jack I. ang. Nordea konto.

            Fikk svar fra leder. Leder har hatt adgang til å betale regninger fra denne konto når kasserer har vært borte.

            Nordeakontoene skal sies opp.

 

            Regnskap godkjent med disse uttalelsene.

 

Sak 5:  Budsjett 2014

 

            Alf Hansen lurte på om administrasjonsutgifter var gått ned.

            Det var bare lønn til leder som var flyttet til lønn- og diettkostnader.

 

            Budsjett 2014 godkjent.

 

Sak 6:  Innkomne saker

 

            Fluer/nymfer med synke- og krøkeeffekt.

 

            - Årsmøtet finner ikke noen grunn til å lage flere rigide regler. Så det blir ikke noe forbud mot dette.

 

            Utbedring av elveløpet i Mehamnelva.

 

            - Foreningen utreder forholdene i elva med dykking før vi starter med noe, pga kostnader.

 

 

Sak 7:  Valg

 

            Flere synspunkter ang GJFF og driften av foreningen.

            - eventuelt styreleder, regnskapskontoret som kasserer

 

            Leder:              Lars Magne Hansen, forslag fra valgkomiteen

                                   - enstemmig valgt for 2 år.

 

            Kasserer:         Haldis Krogh, forslag fra valgkomiteen

                                   - enstemmig valgt for 2 år

 

                                   Årsmøtet hever honorar til kasserer til kr 10 000,-

 

            Sekretær:        Nils Isaksen, forslag fra deltakere på årsmøtet

                                   - enstemmig valgt for 1 år da nåværende sekretær ble valgt som leder.

 

            Varamedl.:      Jorunn Svendsen, gjenvalg, forslag fra valgkomiteen

                                   Dag T. Larsen, gjenvalg, forslag fra valgkomiteen

                                   - enstemmig valgt

 

            Revisorer:       Harry Pedersen, forslag fra valgkomiteen

                                   Kevin Johansen, forslag fra valgkomiteen

            Vara:               Per Andersen, forslag fra valgkomiteen

                                   - alle enstemmig valgt

 

            Elveutvalg:

 

            Laggo:            John E. Johannesen, leder

                                   Inge Nygård

                                   Stein K. Paulsen

                                   Tor I. Langås

                                   Kolbjørn Nygård

                       

                                   Alle forslag fra valgkomiteen.

                                   - enstemmig valgt

 

            Sandfj-./Futelva og Mehamnelva:

 

                                   Alf N. Hansen, leder

                                   Lasse Granly

                                   Øystein Eilertsen

 

                                   Alle forslag fra valgkomiteen.

                                   - enstemmig valgt

 

           

 

 

 

 

Risfjord:         Stig Olsen, leder

                                   Per Gjerp

                                   Freddy Guldbjørnsen

 

                                   Alle forslag fra valgkomiteen.

                                   - enstemmig valgt

 

            Driftsplanutvalget:

 

                                   Lars M. Hansen

                                   Ulf R. Stokvik

                                   Per Andersen

                                   Kjell Åge Mentyjervi

 

                                   Alle forslag fra valgkomiteen.

                                   - enstemmig valgt

 

            Valgkomite:    Jack Ivar Adriansen, leder

                                   Tor I. Langås

                                   Ernst Rasmussen

 

                                   Alle forslag fra valgkomiteen.

                                   - enstemmig valgt.

 

Sak 8:  Valg av representanter til NJFF Finnmark sitt årsmøte 2015

 

            Styret får fullmakt til å finne representanter.

 

Sak 9:  Kontingent

 

            Ingen økning av kontingent.

 

Sak 10 Opprettelse av kvinneutvalg

 

            Vibeke Myklebust, leder

            Monica Dahl, medlem

 

            - enstemmig valgt

 

            Leder i kvinneutvalget velges for 2 år, samme år som leder og kasserer velges.

            Styret i lag med kvinnekontaktene får fullmakt til å finne det 3. medlemmet.

 

Sak 11 Endring av fiskekortpriser, Mehamn- og Futelva.

 

            Vi hever sesongkortprisen til kr 230,-.

 

 

Sak 12 Høringsuttalelse- Revisjon av forpaktningsordningen

 

            Styret gis fullmakt til å sende svar på høringen.

 

            Når kontraktene kommer til underskrift tas dette opp på medlemsmøte eller årsmøte.

 

Møtet slutt kl 21.30

 

 

Jan Urskog                                                                Nils Isaksen

protokollunderskriver                                                protokollunderskriver