PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I

GAMVIK JEGER OG FISKERFORENING

26. februar 2013, KL 1800

 

Sted: Mehamn Brygge & Rorbuer A/S

Tilstede: 22 stk

 

 

Sak 1              Åpning ved leder Kjell Åge

                        Leder ønsket velkommen.

 

Sak 2              Konstituering av årsmøtet

           

Godkjenning av innkalling og saksliste:            ingen kommentarer

 

Valg av møteleder:    Kjell Åge                         enstemmig

Valg av sekretær:       Lars Magne                    enstemmig

 

Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokoll:              Knut Mauno                enstemmig

                                                                                                          Torstein Vassvik         enstemmig


Sak 3              Beretninger

                        Styrets beretning.

 

                        Spørsmål fra Jack Ivar ang. dykking i andre elver - Sandfjord og Risfjord.

                        - Dette skal gjøres.

 

                        Elveutvalgenes beretninger.

                        Elveutvalget for Laggo:                                                     godkjent u.a.

                        Elveutvalget for Risfjord:                                                  godkjent u.a.

                        Elveutvalget for Sandfjord-/Fut- og Mehamnelva:       godkjent u.a.  

 

Sak 4              Regnskap 2012 med revisjonsberetning

                        Godkjent u.a.

 

Sak 5              Budsjett 2013

                        Spørsmål fra Ernst Leinan om styret hadde ett forslag til fisketider.

                        Kommentar fra Haldis Krogh ang. kortsalg.

                        Budsjett godkjent med disse kommentarene.

 

 

Sak 6              Innkomne saker

                        Det er ingen saker.

 

Sak 9              Kontingent

                        Da vi økte kontingenten i fjor ser ikke styret noen grunn til å heve denne i år.

                        Godkjent u.a.

 

Sak 10           Hytteutleie – reglement og priser, endring i pris.

                        Styrets forslag om leiepriser for gamle vakthytta:

 

                                    Medlemmer               kr 200,- pr døgn

                                    Ikke medlemmer        kr 400,- pr døgn

 

                                    Punkt 11. Framleie er ikke tillatt.

 

                        Enstemmig godkjent.

 

Sak 11           Fisketider for laks

                        Styrets forslag om fisketider er fra 15.06. – 31.08.

                        Dette gjelder alle elver.

 

                        Forslag fra Alf N. Hansen om fiskestart fra 01.06. – 31.08.

                        Dette gjelder både Sandfjord- og Laggoelva.

 

                        Sandfjord og Laggo åpner 01.06. – 31.08.                10 stemmer

                        Sandfjord og Laggo åpner 15.06. – 31.08.                12 stemmer

 

                        Dette er under forutsetning av at DN går inn for Muladal sitt forslag om fisketider går

                        inn, og at Laggo blir en A elv.

 

Sak 12           Endring i fiskekortpriser for ungdom 12 – 16 år

                        Forslag fra styret om at barn under 16 år fisker gratis i våre elver.           

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 13           Endring av vedtektene- kvinnekontakt gis plass i styret.

                        Forslag fra styret: Kvinnekontakt velges og gis plass i styret med tale og forslagsrett.

                        Tone Wenche Ånetsen er valgt.

                        Enstemmig vedtatt.

 

Sak 7              Valg

           

                        Nestleder:       Valgkomiteens forslag               Torfinn Vassvik          

                        Sekretær:        Valgkomiteens forslag               Lars Magne Hansen

                        Styremedlem: Valgkomiteens forslag               Jon E. Johanessen

 

                        Alle enstemmig valgt.

                        Elveutvalg:

 

Laggo: Valgkomiteens forslag                       Jon E Johanessen

                                                                                                          Inge Nygård

                                                                                                          Stein K. Paulsen

                                                                                                          Kolbjørn Nygård

           

                        Forslag fra Stein K. Paulsen                                Tor Idar Langås

 

                        Disse ble enstemmig valgt.

 

                        Risfjord: Valgkomiteens forslag                         Stig Olsen

                                                                                                          Per Gjerp

                                                                                                          Freddy Guldbjørnsen

 

                        Disse ble enstemmig valgt.

 

                        Sandfjord: Valgkomiteens forslag                    Alf N. Hansen

                                                                                                          Lasse Granly

                                                                                                          Øystein Eilertsen

 

                        Disse ble enstemmig valgt.

 

                        Driftsplanutvalg: Valgkomiteens forslag        Kjell Åge

                                                                                                          Ulf Roger

                                                                                                          Per Andersen

                                                                                                          Roy Wraanes

 

                        Disse ble enstemmig valgt.

 

                        Revisorer: Valgkomiteens forslag                     Harry Pedersen

                                                                                                          Kevin Johansen

                                                                                                          Per Andersen, vara

 

                        Disse ble enstemmig valgt.

 

                        Valgkomite: Valgkomiteens forslag                 Jack Ivar

                                                                                                          Tor Idar

                                                                                                          Ernst Rasmussen

 

                        Ernst Rasmussen stilte spørsmål om det ikke skulle være 3 stk i valgkomiteen, og han ble da valgt inn.

 

                        Alle enstemmig valgt.           

 

           

 

Sak 8             Valg av representanter til NJFF-Finnmark sitt årsmøte:              


                                    Kjell Åge Mentyjervi
                                    Stig Olsen
                                    Jon E. Johanessen

                                    Disse ble enstemmig valgt.

 

 

 

 

                        Knut Mauno                                                                           Torstein Vassvik

                            (sign)                                                                                             (sign)