Styrets årsberetning for 2012

 

Innledning

Siden forrige årsmøte har styret og utvalgene bestått av følgende personer:

 

Styret

           

Kjell-Åge Mentyjervi

Leder

Torfinn Vassvik

Nestleder

Haldis Krogh

Kasserer

Lars Magne Hansen

Sekretær

Jon Erik Johannesen

Styremedlem

           

Jorunn Svendsen

Varastyremedlem

Dag Tommy Larsen

Varastyremedlem

 

Elveutvalgene

 

Laggo:

 

Jon Erik Johannesen

Leder

Inge Nygård

 

Stein Kyrre Paulsen

 

Kolbjørn Nygård

 

 

 

Sandfjord/Futelva

 

Alf N. Hansen

Leder

Lasse Granly

 

Øystein Eilertsen

 

 

 

Risfjordvassdraget

 

Harald Hansen

Leder

Stig Olsen

 

Freddy Guldbjørnsen

 

 

Revisorer

           

Inge Brox

Harry Pedersen

 

Driftsplanutvalg

 

Kjell-Åge Mentyjervi

Leder

Ulf-Roger Stokvik

 

Per Andersen

 

Roy Wraanes

 

 

 

 

Valgkomitè

 

Jack Ivar Adriansen

Tor Idar Langås

 

 

 

 

Medlemsoversikt

 

Pr. 31.12.12 hadde foreningen 239 medlemmer (hvorav 11 ikke hadde betalt).

 

Kat.

Type

Antall

1

Hovedmedlem m/tidskrift

131

2

Medlem under 26 år med tidskrift

    4

3

Medlem under 26 år uten tidskrift

   10

4

Pensjonist-/uføremedlemskap med tidskrift

   43

5

Ektefelle/samboer uten tidskrift

   34

6

Sidemedlemskap

   17

 

 

Kontingent

 

Fra 01.01.2013

 

 

 

 

nr

Forening

Kategorinr

Kategorinavn                           

SatsSentral

SatsDistrikt

SatsLokal  

Kontingent

2004

Gamvik Jff

1

Hovedmedlem m/tidsskrift

480,00

50,00

200,00

730,00

2004

Gamvik Jff

2

Barne-/Ungdomsmedl. m/tids.

245,00

30,00

40,00

315,00

2004

Gamvik Jff

3

Barne-/Ungdomsmedl. u/tidsk.

140,00

30,00

40,00

210,00

2004

Gamvik Jff

4

Pensj./Uføremedle. m/tidsskrift

345,00

30,00

40,00

415,00

2004

Gamvik Jff

5

Familiemedlem u/tidsskrift

135,00

40,00

90,00

265,00

2004

Gamvik Jff

6

Sidemedlem u/tidsskrift

135,00

40,00

90,00

265,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtevirksomhet

 

Styret har avholdt 10 styremøter hvor det har blitt behandlet 16 saker. Det har også blitt avholdt et medlemsmøte i perioden.

 

 

Dugnad

 

Følgende har vært utført av dugnadsarbeider:

-          Klargjøring av vakthytter før vaktsesongen

-           2 dugnadshelger i Storfossen i forbindelse med utvidelsen av vakthytta og renovering av den gamle vakthytta og uthuset.

 

-          Dugnadshelg på vakthyttene i Sandfjordelva og Futelva

-          Dugnader i Risfjorden

-          Bistand ved reparasjon av laksetrappene i Langfjordelva

-          Dykking både i og etter sesongen i Langfjordelva

-          Utsetting, opptaking og drift av fiskefelle i Futelva

-          Bistand under innsamling av melke av hannlaks i Langfjordelva

-          Fjerning av døde trær ved ”Tomholla” i Langfjordelva

-          Utkjøring av ved fra kraftlinjetrasèen til bålplasser

 

 

 

Kortsalg

 

Netto kortsalg i sesongen 2012 var på kr. 752.535

 

Totalt antall solgte døgnkort for alle elver var: 3.102  

Langfjordelva alene stod for 1.946 døgn av disse og Sandfjordelva 703 døgn.

 

 

Fangststatistikk

 

 

Laks under 3kg

Antall        Vekt

Laks 3-6,9 kg

Antall        Vekt

Laks f.o.m. 7kg

Antall        Vekt

Laks totalt

Antall         Vekt

Sjøørret

Antall         Vekt

Sjørøye

Antall         Vekt

Futelva           

5

9,4

-

-

 -

5

9,4

10

4,6

-

-

Catch & Release

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

8,1

Langfjordelva 

572

1095

329

1414

41

349

942

2858

8

9,0

130

117

Catch & Release

499

906

165

656

20

166

671

   1728

3

3,0

152

110

Mehamnelva

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,0

-

-

Catch & Release

1

2,5

2

8,0

 -

-

3

10,5

3

2,6

-

-

Risfjordvassdr.

155

275

63

253

-

-

 218

528

58

62,8

213

251

Catch & Release

37

76,9

23

88,2

2

16,5

62

181

 -

 -

 

 

Sandfjordelva

383

688

81

301

-

-

464

989

4

2,7

36

26,2

Catch & Release

212

352

46

176

1

7,6

259

536

1

1

3

3,4

 

Skjellanalyser

 

Det ble også i 2012 samlet inn skjellprøver i Langfjord-, Sandfjord- og Risfjordelva. Foreningen har mottatt resultatene fra 2011. De viser følgende:

 

Elv:

Antall prøver analysert

Antall oppdrettslaks:

Langfjordelva

36

1 hunn usikker og en hann sikker

Sandfjordelva

13

1 sikker (ikke registrert kjønn)

Risfjordelva

22

Ingen

 

Styret ønsker fortsatt at så mange som mulig tar prøver av laks som fanges. Resultatene vil være til stor nytte under utarbeidelsen av driftsplanene og foreningen får kr.15,- pr. prøve fra NINA.

 

Alle elvevakter og leder har prøvekonvolutter til utlevering.

 

 

 

 

Fiskefelle i Futelva

 

Fella ble satt ut i Futelva lørdag den 16. juni. Med på utsettingen, var også 3 medlemmer av Kjøllefjord jff.  Foreningen ansatte 2 faste fellerøktere for hele perioden. I deres fravær, bisto både elvevakt og elveutvalg.  Fella stod i elva til den 26. september.

 

I denne perioden ble det fanget: 109 laks, 9 sjøørreter og 426 sjørøyer. Mange av de store røyene hadde garnskader. Flesteparten av røyene var mellom 25 og 35 cm.

 

Vi fikk tildelt kr. 40.000,- av Fylkesmannen. Foreningen trengte kun å benytte ca.

 kr. 4.500,- av egne midler.

 

 

Dykking i Langfjordelva

 

Styret besluttet tidlig i sesongen å leie et dykkerfirma til å dykke i Langfjordelva etter fiskesesongen. Dette for å ha et bedre grunnlag når vi skal prøve å få justert de tidligere fastsatte gytebestander.

 

Barentsdykk AS v/ Inge Nygård dykket hele elva fra ovenfor Direktorathytta til munningen.

Arbeidet ble utført i løpet av 2 døgn (10. – 11. september) med 2 dykkere og 2 bærere.

Vannstanden var høy og elva grumsete.

 

Likevel ble det registrert 1483 laks og  424 sjørøyer. Dette mener dykkerne var ca. 60 – 70 prosent av det som sannsynligvis var i elva. Mange av kulpene ble filmet.

 

 

Utbedring av laksetrappene i Langfjordelva

 

I løpet av høsten 2012, ble det gjennomført utbedringer av laksetrappene i Langfjordelva, samt samling av søppel og gammelt utstyr fra tidligere trappearbeider. Arbeidet ble ledet av fiskeforvalter Muladal. Han ansatte 2 personer fra Troms til grovarbeidene.  Styret trengte kun å administrere; dvs. sende søknader, betale fakturaer osv.

Elvevakta oppe i elva bistod en hel del i den perioden arbeidene pågikk.

Prosjektet fikk tildelt kr. 150.000,- av DN. Pr. i dag er det ennå ca. kr. 30.000,- igjen av beløpet. En god del av disse skal benyttes til nedtransport og levering av søppel og til å dekke foreningens kostnader (administrasjon, merkostnader regnskap osv).

 

Innsamling av melke av hannlaks i Langfjordelva

 

Torsdag den 4. oktober besøkte 3 stykker fra Veterinæinstituttet i Trondheim Langfjordelva.

Hensikten med besøket, var å fange inntil 15 hannlaks. Melke av disse skulle fryses ned og lagres i en genbank. 2 av foreningens medlemmer bistod teamet med transport, utsetting/opptaking av lagringsbur og fangst. Vi benyttet kun flue- og slukstenger. 

I løpet av dagen klarte vi å fange 7 hanner. Hunner fikk vi mange av i alle vektklasser. Det viste seg at alle hunner allerede hadde gytt.

 

 

 

 

Tildelte midler

 

Fra

For

Beløp

Finnmarkseiendommen

Tilskudd til driftsplanarbeider

  20.000

NJFF

Andel av kontingent

  15.600

NJFF

Momskompensasjon

  25.279

SNO

Langfjorddalen naturreservat (oppsyn)

  35.000

Fylkesmannen

Fiskefelle Futelva

  40.000

DN

Reparasjon av laksetrappene i Langfjordelva

150.000

 

                                                                  SUM

285.879

 

 

Sammendrag av elvevaktenes rapporter

 

Alle de 5 engasjerte elvevaktene har levert rapporter til styret. De gir en kort oppsummering av sesongen, hva som er utført av vedlikehold og hva som bør utføres/utbedres i kommende sesong. Alle vaktene i Langfjordelva har i tillegg levert rapport med timelister til SNO.

 

Det ble ikke meldt om noen ulovlige forhold i fiskesesongen 2012.

Et av styremedlemmene oppdaget derimot et garn og båt i Mehamnelva ved den nye brua i september. Politiet ble kontaktet og de tok beslag i både båt og garn.

 

 

Oppgaver i 2013

 

Foreningen har fortsatt noen oppgaver som må utføres i 2013.

 

Her er noen av disse:

-          Dykke og telle laks i mesteparten av Langfjordelva etter avsluttet fiskesesong.

-          Fortsette renovering av den gamle vakthytta i Storfossen, vakthytta i Sandfjorden og hytta i Futelva.

-          Stordugnad på vakthytta i Risfjorden

-          Bistå ved de avsluttende arbeidene ved laksetrappene i Langfjordelva

-          Kjøre ned ved fra kraftlinjetrasèen langs Langfjordelva og søppel fra laksetrappene.

-          Fortsette samarbeidet med SNO om vakthold i Naturreservatet i Langfjorddalen

-          Fortsette arbeidene med driftsplanene

-          Bygge gapahuk ved ”Tomholla” i Laggo?

 

Viser ellers til rapportene fra elveutvalgene og regnskapet.

 

 

 

Mehamn, den 5. Februar 2013

 

 

Styret i Gamvik jff