RESULTATBUDSJETT   
for Gamvik jeger- og fiskerforening  
 
 
Budsjett 2013
 
Inntekter, netto kortsalg 650 000
Momskompensasjon, skjellprøver og hytte/badstuleie . 30 000
Kontigenter+ Kr.35.000 fra SNO + Kr.20.000 Fra Fefo 85 000
Sum Driftsinntekter 765 000
Prosjekter:   
Renovering av hytta i Risfjorden 50 000
Dykking  20 000
Sum utgifter prosjekter 70 000
DEKNINGSBIDRAG 695 000
 
 
Utgifter  
 
Forpaktningsavgift (Fefo) 110 000
Avtale Scanatura 60 000
Provisjon kortselgere (10%) 65 000
Lønn og diettkostnader (13 månedsverk) 277 000
Yrkesskadeforsikring 5 000
Administrasjon 25 000
Avskrivning hytter 40 000
Avskrivning utstyr 4 000
Vedlikehold/ drift av hytter  80 000
Forsikringer (hytter og innbo) 25 000
Regnskap 10 000
Festeavgift (Fefo)  og eiendomskatt 7 000
Kurs og møter 20 000
Bilgodtgjørelse 5 000
Administrasjongodgjørelse (leder, kasserer og øvrig styre) 29 500
Innkjøp satellitt-telefoner (4 stk) 40 000
Tilskudd til andre og kontigenter 5 000
Sum utgifter 807 500
 
DRIFTSRESULTAT -112 500
 
Renteinntekter 1 500
Renteutgifter og gebyrer 1 000
 
 
 
Netto finanskostnader -500
 
RESULTAT -112 000