Protokoll fra årsmøtet i Gamvik JFF, 25.03. 2010, kl. 18:00

Møtested Gamvik gjestehus

Tilstede 21 medlemmer.

 

Sak 1  Åpning

            Leder Kjell Åge ønsket velkommen og åpnet møtet.

 

Sak 2. Konstituering

            Saksliste og innkalling ble godkjent uten anmerkninger.

            Valg av møteleder: Kjell Åge   enst.valgt

            Valg av sekretær: Lars Magne  enst.valgt

            Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

                                              Stig Olsen enst.valgt                            

                                              Marianne Vassvik enst.valgt

 Sak 3. Beretninger

         

Styrets beretning:
Spørsmål fra Jack Ivar angående skjellprøver. Kjell Åge orienterte om dette, vi venter fortsatt på svar fra NINA.

Ottar Olsen foreslo at ingen skulle få kjøpt fiskekort som medlem, hvis ikke de kunne fremlegge gyldig kvittering for betalt medlemsavgift.

Samene må også betale pant for fiskekort, selv om de kan fiske i elvene uten å betale døgnpris.

Styrets beretning godkjent med disse kommentarene.

 

Elveutvalgsrapport  Laggo

Prøveordning med å fjerne søppeldunker/kasser i Laggo. Rapporten ble godkjent .

 

Elveutvalgs rapport Risfjord

Vaktliste hvis fella blir satt opp i år også. Det er ikke fisket sjørøye i Risfjord. Fella har tatt for mye av tiden til vakta.
Fortsette med fella. Begrunnelse om hvorfor øra er stengt.
Rapporten ble godkjent  med disse kommentarene.

 
Elveutvalgs rapport Sandfjord elva

Leder opplyste om vaktholdet i elven, og om hva styret hadde tenkt angående dette i forrige sesong. Hva gjør man med de som ikke etterkommer reglene og bruker ulovlige redskap?

Samle vaktene og de som skal ha oppsynskort til ett lite miniseminar, om hvordan man skal opptre i slike situasjoner. Oppsynskort til medlemmer.

Beretningen godkjent .

 

Sak 4 Regnskap
Regnskap og revisjonsrapport enstemmig godkjent.

 

Sak 5 Budsjett 2010

Telefondekning Risfjord og Laggo. Dette skal sjekkes ut mot telefonoperatørene.
Frank Brox lurte på hvem som fører regnskapet.
Budsjett godkjent med disse kommentarene.

 

Sak 6 Innkomne saker:

Dugnadsplikt:
Skriv til medlemmer, med beskrivelse om hvorfor og om hvor det kan utføres arbeid. 10 timer pr. år eller ett bestemt prosjekt/arbeid.
Depositum kr 2000,- for hovedmedlem, pensjonister og ungdom kr 1000,-. Medlemmer som  i tillegg betaler kr 100 for sesongkort til samboer/ektefelle, betaler totalt  kr.2000,-
Enstemmig vedtatt.

 

Fiskekortpriser for utlendinger:
styrets forslag        Laggo kr 350 pr døgn.

                             Risfjord kr 250 pr. døgn

                             Sandfjord kr 250 pr. døgn

                             Futelva kr 100 pr. døgn

                             Mehamnelva kr 100 pr døgn

Styrets forslag enstemmig godkjent.

 

Sak 7 Valg

Valg komiteens forslag Leder Kjell Åge Mentyjervi gjenvalg

                                   Kasserer Haldis Krogh ny

                                   Varamedlem Jorunn Svendsen og Dag T Larsen.

Disse ble enstemmig valgt.

 

Elveutvalg Laggo:  Helge Horn leder

                             Inge Nygård         

                             Stein K Paulsen

                             Kolbjørn Nygård (ny)
Disse ble enstemmig valgt.

 

Elveutvalg Sandfjord  valgkomiteens forslag  Henning Aronsen leder

                                                                    Alf N Hansen

                                                                    Øyvind Berg

Disse ble enstemmig valgt

 

Elveutvalg Risfjord  valgkomiteens forslag  Per Andersen Leder

                                                                 Ulf Vassvik

                                                                 Stig Olsen

Forslag fra Ulf Vassvik på Tore Hammari inn for Per Andersen

 

Det ble stemt for om det skulle være håndsopprekning eller avstemming skriftlig. Stemming blir gjort ved håndsopprekning.

Per Andersen: 8 stemmer

Tore Hammari 5 stemmer

5 stk avsto fra å stemme .

 

Per Andersen ble valgt.

 

Revisor: Inge Brox  og Harry Pedersen
Enst. Valgt

 

Valgkomite:  Forslag gjenvalg på  Jack I Adriansen og Finn I Ramsvik.
Disse ble enstemmig gjenvalgt.

 

 

Valg av utsendinger til årsmøte  i FJFF

Forslag fra møtet:     Leder Kjell Åge Mentyjervi

                                Nestleder Torfinn Vassvik

                                Kasserer Haldis Krogh 

Disse ble enstemmig valgt.

 

Sak 8 Jubileum

Styret får i oppdrag å prøve å få til en liten feiring av vårt 60 års jubileum.

 

Leder avsluttet møtet kl 21:30 og takket for fremmøtet.

 

 

Lars Magne Hansen

Sekretær

 

 

Stig Olsen                                 Marianne Vassvik

(sign.)                                        (sign.)