RESULTATBUDSJETT   
for Gamvik jeger- og fiskerforening  
 
 
Budsjett 2010
 
Inntekter, netto kortsalg 560 000
Kontingenter+ Kr.30.000 fra SNO + Kr.50.000 Fra Fefo/FM 100 000
Sum Driftsinntekter 660 000
Prosjekter:   
Renovering av hytta i Storfossen 50 000
Fangstfelle i Risfjorden 50 000
Sum utgifter prosjekter 100 000
DEKNINGSBIDRAG 560 000
 
 
Utgifter  
 
Forpaktningsavgift 100 000
Innkjøp fiskekort 15 000
Provisjon kortselgere 50 000
Lønn og diettkostnader 200 000
Yrkesskadeforsikring 5 000
Administrasjon 20 000
Avskrivning hytter 50 000
Avskrivning utstyr 10 000
Vedlikehold hytter 30 000
Forsikringer (hytter og innbo) 20 000
Regnskap 20 000
Festeavgift (Fefo) 4 100
Kurs og møter 15 000
Bilgodtgjørelse 5 000
Administrasjongodgjørelse (leder og kasserer) 15 000
Innkjøp av 15 utedo (fordeles til alle elver) Søkes om Grønne midl. 67 000
Tilskudd til andre 5 000
Sum utgifter 631 100
 
DRIFTSRESULTAT -71 100
 
Renteutgifter og gebyrer bank 1 000
Renteinntekter 1 000
 
 
 
Netto finanskostnader 0
 
RESULTAT -71 100
 
Eventuell tildeling fra Fefo til utarbeidelse driftsplaner,  
momskompensasjon og tildeling av barne- og ungdomsmidler  
fra Njff er ikke tatt med. Inntekter fra hytteutleie ikke tatt med.